POLITYKA OCHRONY DZIECI PRZED KRZYWDZENIEM


POLITYKA
OCHRONY DZIECI
PRZED KRZYWDZENIEM
W PRZEDSZKOLU
„WESOŁE JABŁUSZKO”
W SAMBORCU


Dokument konsultowany z pracownikami przedszkola 8 września 2017 roku.
Dokument zaakceptowany w trakcie zebrania Rady Rodziców w dniu 15 września 2017 roku.


Niniejszy dokument powstał zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Akty prawne Polityki:

 • Konwencja o Prawach Dziecka
 • Ustawa o Systemie Oświaty
 • Karta Nauczyciela
 • KPK art. 304, 305, 306
 • KPO art. 572
 • Ustawa postępowaniu w sprawach nieletnich zdnia26.10. 1982 roku art. 4ust 2
 • Ustawa o przeciwdziałaniu przemocywrodziniez2005 roku, art. 12i 12a
 • KK, rozdział XXV, XXVI, XXVII
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 roku w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”.

Preambuła


„Troska o dziecko jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunku człowieka do człowieka”.

Jan Paweł II Polityka Ochrony Dzieci przed Krzywdzeniem powstała, aby zapewnić, dziecku szczególną opiekę i troskę, harmonijni rozwój w atmosferze bezpieczeństwa, szacunku oraz akceptacji. Główną zasadą działań podejmowanych przez pracowników naszego przedszkola, a także wolontariuszy, stażystów, praktykantów  i rodziców jest kierowanie się interesem dziecka oraz działanie dla jego dobra. Mając na uwadze dobro dzieci wszyscy dążą do ich wszechstronnego rozwoju z poszanowaniem ich praw, traktują dziecko z szacunkiem oraz uwzględniają jego potrzeby. Niedopuszczalne jest stosowanie przez pracowników, ale również wolontariuszy, stażystów, praktykantów  i rodziców wobec dziecka przemocy
w jakiejkolwiek formie. Pracownicy przedszkola, a także wolontariusze, stażyści oraz praktykanci działają w ramach obowiązującego prawa, przepisów wewnętrznych obowiązujących w placówce oraz swoich kompetencji. Zasady zawarte w Polityce ochrony dzieci przed krzywdzeniem mają służyć zarówno dzieciom, rodzicom jak i wszystkim pracownikom przedszkola.NASZE PRZEDSZKOLE TO MIEJSCE:

Wzajemnego szacunku, akceptacji, zaufania i poszanowania praw dziecka, zadowolenia z sukcesów, będących następstwem własnej aktywności i samodzielności, kreatywnego myślenia, rozwijania pasji i zainteresowań, radości i wspaniałej zabawy. Nasze przedszkole umożliwia wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom oraz uwzględnia w swoich działaniach potrzeby środowiska. Atmosfera przedszkola sprzyja akceptacji każdego dziecka, przeciwdziała izolacji społecznej i nietolerancji wobec wszelkich „inności”. Rodzice są partnerami uczestniczącymi w życiu przedszkola,  a nasi pracownicy to wykwalifikowana, kompetentna, zaangażowana i odpowiedzialna kadra pedagogiczna. Wszyscy zatrudnieni pracownicy zobligowani są do przestrzegania praw dziecka, dbania
o dobre stosunki międzyludzkie i skutecznej komunikacji interpersonalnej.ROZDZIAŁ I

OBJAŚNIENIE TERMINÓW

§ 1
1. Pracownikiem przedszkola jest każda osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, wolontariusze, praktykanci oraz każda osoba dorosła, która za zgodą organów przedszkola prowadzi zajęcia z dziećmi.

2. Dzieckiem jest każda osoba do ukończenia 18 roku życia. Do naszego przedszkola uczęszczają dzieci w wieku 3 - 6 lat.

3. Opiekunem dziecka jest osoba uprawniona do reprezentowania dziecka, w szczególności jego przedstawiciel ustawowy ( rodzic/ opiekun prawny) lub inna osoba uprawniona do reprezentowania na podstawie przepisów szczególnych lub orzeczenia sądu. W myśl niniejszego dokumentu opiekunem jest również rodzina zastępcza.

4. Zgoda rodzica/opiekuna prawnego oznacza zgodę, co najmniej jednego z rodziców/ opiekunów prawnych dziecka. Jednak w przypadku braku porozumienia między rodzicami, należy poinformować rodziców/ opiekunów prawnych o konieczności rozstrzygnięcia sprawy przez sąd rodzinno-opiekuńczy.

5. Przez krzywdzenie dziecka należy rozumieć popełnienie czynu zabronionego na szkodę dziecka przez jakąkolwiek osobę. Krzywdzeniem jest: fizyczna, psychiczna, ekonomiczna, seksualna, zaniedbywania:

 • Przemoc fizyczna - naruszanie nietykalności fizycznej.
Jest intencjonalnym zachowaniem, które powoduje uszkodzenie ciała lub niesie za sobą takie ryzyko, czyli jest to działanie związane bezpośrednio z użyciem siły, które służy wymuszeniu określonego postępowania, wywołania lęku. Jest to min: popychanie, szarpanie, szturchanie, klapsy, ciągnięcie za uszy, włosy, szczypanie, kopanie, bicie ręką, pięścią, uderzenie w twarz, bicie różnymi przedmiotami, pozostawienie w niebezpiecznym miejscu, nie udzielenie niezbędnej pomocy, przypalanie papierosem, duszenie, krępowanie ruchów, topienie, polewanie substancjami żrącymi, użycie broni, itp.;

 • Przemoc psychiczna - naruszenie godności osobistej.
Często jest niezauważalna lub nienamacalna dla osób spoza związku. Często składają się na nią groźby oraz rzeczywista przemoc fizyczna lub seksualna. Wykorzystanie mechanizmów psychologicznych prowadzi do zniszczenia pozytywnego obrazu własnego „JA”, niesie ze sobą stałe poczucie zagrożenia, wytwarza atmosferę napięcia i niepewności. Są to min.: przymus i groźby, wyśmiewanie, poniżanie, upokarzanie, zawstydzanie, kontrolowanie, izolowanie, wymuszanie posłuszeństwa i podporządkowania, ograniczanie snu, pożywienia
i schronienia, szantażowanie, wyzywanie, straszenie, chłód emocjonalny, nadopiekuńczość.

 • Przemoc ekonomiczna - naruszenie własności.
Wykorzystanie pieniędzy, jako narzędzia kontroli nad drugą osobą, ma na celu wprowadzenie całkowitej zależności finansowej. Jest to min: uniemożliwianie podjęcia pracy zarobkowej, niezaspokajanie podstawowych materialnych potrzeb rodziny, uniemożliwianie korzystania
z pomieszczeń niezbędnych do zaspakajania potrzeb (kuchnia, łazienka,) niszczenie rzeczy.

 • Przemoc seksualna - naruszenie intymności.
Wykorzystywanie seksualne dzieci to aktywność seksualna z udziałem dziecka (do 15 roku życia) podjęta przez dorosłego, nastolatka lub dziecko, a sprawca ma przewagę wiekową, fizyczną, lub intelektualną nad swoją ofiarą. Jest to zmuszanie drugiej osoby do aktywności seksualnej wbrew jej woli, a także kontynuowanie aktywności seksualnej, gdy osoba nie jest w pełni świadoma, bez pytania jej o zgodę lub gdy na skutek zaistniałych warunków obawia się odmówić. Przymus może polegać na bezpośrednim użyciu siły lub emocjonalnym szantażu. Jej formy to m.in.: dotykanie, pokazywanie, oraz zmuszanie do dotykania miejsc intymnych, gwałt, wymuszanie pożycia seksualnego, zmuszanie do seksu z osobami trzecimi,  pokazywanie materiałów pornograficznych, rozbieranie wbrew woli itp.

 • Zaniedbywanie - naruszenie obowiązku do opieki ze strony osób bliskich.
Jest formą przemocy ekonomicznej i oznacza np.: nie dawanie środków na utrzymanie, pozbawianie jedzenia, ubrania, schronienia, brak pomocy w chorobie, nie udzielenie pomocy, uniemożliwianie dostępu do miejsc zaspokojenia podstawowych potrzeb: mieszkania, kuchni, łazienki, łóżka, ciągłe niezaspokajanie podstawowych potrzeb fizycznych i emocjonalnych np. brak opieki i uniemożliwianie zaspokajania podstawowych potrzeb fizjologicznych (związanych ze snem, jedzeniem, higieną) brak szczepień.

6. Osoba odpowiedzialna za Politykę ochrony dzieci to wyznaczony przez dyrektora placówki pracownik sprawujący nadzór nad realizacją Polityki ochrony dzieci w przedszkolu.

7. Danymi osobowymi dziecka jest każda informacja umożliwiająca identyfikację dziecka.

8. Zespół interwencyjny tworzą osoby powołane przez dyrektora w przypadku zaistnienia krzywdzenia dziecka. W skład zespołu wchodzą: osoby odpowiedzialne za Politykę ochrony dzieci przed krzywdzeniem, nauczyciele z grupy dziecka, pedagog, pracownicy, którzy byli świadkami sytuacji.ROZDZIAŁ II

PROCEDURY ZGŁASZANIA PODEJRZEŃ ORAZ PODEJMOWANIA INTERWENCJI, KTÓRE OKREŚLAJĄ, JAKIE DZIAŁANIE NALEŻY
PODJĄĆ W SYTUACJI KRZYWDZENIA DZIECKA LUB ZAGROŻENIA
JEGO BEZPIECZEŃSTWA ZE STRONY OSÓB OBCYCH,
CZŁONKÓW RODZINY ORAZ PERSONELU PLACÓWKI

§ 1

Rozpoznawanie i reagowanie na czynniki ryzyka krzywdzenia dzieci

1. Pracownicy przedszkola posiadają wiedzę i w ramach wykonywanych obowiązków zwracają uwagę na czynniki ryzyka krzywdzenia dzieci.

2. Prowadzone obserwacje dziecka w placówce, rozpoznanie środowiska oraz opracowywana diagnoza stanu psychofizycznego dziecka uwzględniają wszelkie możliwe czynniki ryzyka mogące mieć wpływ na jego bezpieczeństwo.
3. Na początku każdego roku szkolnego osoba odpowiedzialna za monitorowanie niniejszej Polityki Ochrony Dzieci Przed Krzywdzeniem zbiera za pomocą Ankiety Czynników Ryzyka (załącznik 1) informacje o istnieniu takich czynników i jakich dzieci one dotyczą.

4. W przypadku zidentyfikowania czynników ryzyka, wychowawcy lub pedagog podejmują rozmowę z rodzicami, przekazując informacje na temat dostępnej oferty wsparcia
i motywując ich do szukania dla siebie pomocy.

5. Pracownicy przedszkola monitorują sytuację i dobrostan dziecka.

§ 2

Procedura interwencji w sytuacji podejrzenia krzywdzenia dziecka poza szkołą
(w środowisku rodzinnym):

1.W przypadku podjęcia podejrzenia, że dziecko – podopieczny placówki jest krzywdzone, każda osoba ma obowiązek podjęcia natychmiastowych działań służących ochronie dziecka oraz przekazania uzyskanej informacji do Dyrektora placówki.

2. Pracownik przedszkola podejrzewający krzywdzenie dziecka niezwłocznie informuje
o swoich spostrzeżeniach osobę odpowiedzialną za realizację niniejszego dokumentu. Następnie zostaje poinformowany wychowawca grupy i pedagog  w celu zebrania
i porównania informacji. Po zgromadzeniu informacji
osoba odpowiedzialna za realizację programu zgłasza podejrzenie dyrektorowi placówki.
3. Dyrektor decyduje, czy sytuacja wymaga dokładnej diagnozy i informuje o konieczności obserwacji dziecka i sporządzenia diagnozy.

4. W przypadku potwierdzenia podejrzeń osoba odpowiedzialna za Politykę ochrony dzieci sporządza opis sytuacji przedszkolnej i rodzinnej dziecka na podstawie rozmów z dzieckiem, nauczycielami, wychowawcą i rodzicami oraz plan pomocy dziecku - Karta Interwencji  (załącznik nr 2).

5. Dyrektor, wychowawca i pedagog przeprowadzają rozmowę z rodzicami lub opiekunami prawnymi dziecka.

6. Po poinformowaniu rodziców dyrektor placówki składa zawiadomienie o podejrzeniu przestępstwa do prokuratury/policji lub wniosek o wgląd w sytuację rodziny do sądu rodzinnego, lub przesyła formularz „Niebieska Karta – A” do przewodniczącego zespołu interdyscyplinarnego.

7. W przypadku uwiarygodnionego podejrzenia o krzywdzenie dziecka dokonanego przez pracownika placówki skutkującego zawiadomieniem organów ścigania, pracownik taki zostaje zawieszony w czynnościach służbowych na czas niezbędny do wyjaśnienia sprawy.
8. W przypadkach bardziej skomplikowanych (dotyczących wykorzystywania seksualnego oraz znęcania się fizycznego i psychicznego o dużym nasileniu) dyrektor dodatkowo powołuje zespół interwencyjny, w skład którego mogą wejść: pedagog, wychowawca dziecka, dyrektor, inni pracownicy szkoły mający wiedzę o krzywdzeniu dziecka lub o dziecku.

9. Zespół interwencyjny sporządza plan pomocy dziecku, który powinien zawierać wskazania dotyczące:
- podjęcia przez instytucję działań w celu zapewnienia dziecku bezpieczeństwa, w tym
  zgłoszenie podejrzenia krzywdzenia do odpowiedniej placówki,
- wsparcia, jakie przedszkole  zaoferuje dziecku,
- skierowania dziecka do specjalistycznej placówki pomocy dziecku, jeżeli istnieje taka
   potrzeba.

§ 3

Procedura interwencji w sytuacji krzywdzenia dziecka w szkole
przez pracownika placówki:

1. Osoba podejrzewająca krzywdzenie dziecka w szkole zgłasza problem dyrektorowi placówki.

2. Dyrektor przeprowadza rozmowę z pracownikami na temat zdarzenia. Następnie zarządza obserwację pracy osoby podejrzanej o krzywdzenie (odsuwa pracownika od bezpośredniej pracy z dziećmi do czasu wyjaśnienia zdarzenia).

3. Kolejnym krokiem jest rozmowa dyrektora z pracownikiem na temat podejrzenia krzywdzenia: przekazanie uwag, poznanie jego wersji wydarzeń, analiza zebranych danych, oraz zaplanowanie razem z podejrzanym pracownikiem dalszych działań mających na celu uchronienie dzieci przed ryzykiem powtórzenia się problemu.

4. W przypadku, gdy pracownik jest podejrzany o znęcanie fizyczne, psychiczne, wykorzystywanie seksualne podejmuje się ponadto poniższe działania:
- przeprowadzenie konsultacji psychologicznej,
- powiadomienie rodziców o krzywdzeniu dziecka,
- powiadomienie prokuratury,
- skierowanie sprawy do Komisji Dyscyplinarnej przy Kuratorze Oświaty, stosuje środki dyscyplinarne wymienione w Karcie Nauczyciela art. 75 i 76 (pracownicy pedagogiczni) lub przewidziane w Kodeksie Pracy (pracownicy pozostali), oraz ujęte w Kodeksie Postępowania Karnego – art. 304 (wszyscy pracownicy)§ 4

Procedura interwencji w sytuacji krzywdzenia dziecka w szkole przez rówieśników:

1. Osoba podejrzewająca krzywdzenie dziecka w szkole przez rówieśników lub krzywdzone dziecko zgłasza problem wychowawcy grupy.

2. Wychowawca powinien przeprowadzić dokładną rozmowę z osobą poszkodowaną oraz
z dziećmi oskarżonymi o krzywdzenie swojego kolegi, bądź koleżanki. Po przeprowadzeniu takich rozmów wychowawca powinien opracować plan pomocowy dziecku by wyeliminować zachowania niepożądane w grupie.

3. W przypadku bardziej skomplikowanym wychowawca powinien zgłosić problem do pedagoga szkolnego lub dyrektora szkoły.

4. Dyrektor powołuje zespół wychowawczy w skład, którego mogą wchodzić: wychowawca, pedagog, dyrektor szkoły oraz inni nauczyciele pracownicy szkoły, którzy znają problem i mogą przyczynić się do jego rozwiązania.
§ 5
Procedura interwencji w sytuacji krzywdzenia dziecka w szkole
przez rodzica innego ucznia:

1. Osoba będąca świadkiem krzywdzenia dziecka przez rodzica innego dziecka zgłasza problem wychowawcy lub dyrektorowi szkoły.

2. Dyrektor i pedagog przeprowadzają rozmowę z rodzicem innego ucznia na temat zdarzenia. Rodzic zostaje pouczony, że jeżeli ma zastrzeżenia do zachowania dziecka którego dotyczyło zdarzenie, to ma prawo rozmawiać na ten temat tylko i wyłącznie z osobami dorosłymi, tzn. z rodzicami tego dziecka, dyrektorem, nauczycielem, pedagogiem lub wychowawcą. Niedopuszczalne jest stosowanie wszelkiego rodzaju agresji słownej
i fizycznej wobec dziecka.

3. O zaistniałym fakcie krzywdzenia dziecka oraz o rozmowie przeprowadzonej przez dyrektora, osoby odpowiedzialnej za realizacje zadań niniejszej polityki i pedagoga
z rodzicem innego ucznia, który dokonał krzywdzenia zostają powiadomieni rodzice/prawni opiekunowie tego dziecka.

4. Krzywdzonemu dziecku zostaje udzielone wsparcie wychowawcy i pedagoga.

5. W przypadku, gdy sytuacja powtórzy się, dyrektor szkoły powiadamia o tym fakcie Policję.

6. Wszyscy pracownicy instytucji i inne osoby, które w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych podjęły informację o krzywdzeniu dziecka lub informacje z tym związane, są zobowiązane do zachowania tych informacji w tajemnicy, wyłączając informacje przekazywane uprawnionym instytucjom w ramach działań interwencyjnych.


ROZDZIAŁ III

ZASADY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH DZIECKA, KTÓRE OKREŚLAJĄ SPOSÓB PRZECHOWYWANIA I UDOSTĘPNIANIA INFORMACJI O DZIECKU ORAZ ZASADY OCHRONY WIZERUNKU DZIECKA, KTÓRE OKREŚLAJĄ SPOSÓB JEGO UTRWALANIA I UDOSTĘPNIANIA

§ 1

1. Przedszkole, uznając prawo dziecka do prywatności i ochrony dóbr osobistych, zapewnia ochronę wizerunku dziecka.

2. Pracownikowi szkoły nie wolno umożliwiać przedstawicielom mediów utrwalania wizerunku dziecka (filmowanie, fotografowanie, nagrywanie głosu dziecka) na terenie instytucji bez pisemnej zgody opiekuna dziecka.

3. W celu uzyskania zgody opiekuna dziecka na początku każdego roku szkolnego rodzice podpisują dokument: „Zgoda na utrwalanie i publikowanie wizerunku dziecka na stronie internetowej szkoły, blogu przedszkolnym w celach promocyjnych szkoły”. Brak podpisu rodziców jest jednoznaczne z brakiem ich zgody na utrwalanie i publikowanie wizerunku dziecka.

4. Pracownicy szkoły mają prawo upubliczniać wizerunek dziecka tylko na podstawie podpisanej przez rodziców zgody wymienionej w punkcie 2 niniejszego paragrafu.

5. Jeżeli wizerunek dziecka stanowi jedynie szczegół całości, takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza, zgoda opiekunów na utrwalanie wizerunku dziecka nie jest wymagana.ROZDZIAŁ IV

ZASADY DOSTĘPU DZIECI DO INTERNETU ORAZ OCHRONY DZIECI
PRZED SZKODLIWYMI TREŚCIAMI,


§ 1

1.W naszym przedszkolu dzieci nie mają samodzielnego dostępu do Internetu -  dostęp do Internetu  jest możliwy jest tylko pod nadzorem nauczyciela.

2. W każdej grupie odbywają się zajęcia na temat bezpiecznego korzystania z komputera, Internetu oraz innych urządzeń multimedialnych.

3. Materiały dydaktyczne pobierane z Internetu przez nauczyciela są przez niego szczegółowo sprawdzane i kontrolowane.

4. Wyznaczony pracownik szkoły przynajmniej jeden raz w miesiącu sprawdza, czy na komputerach z dostępem do Internetu nie znajdują się niebezpieczne treści. W przypadku znalezienia niebezpiecznych treści, wyznaczony pracownik szkoły ustala, kto korzystał z komputera w czasie ich wprowadzania.

5. Informację o dziecku, które korzystało z komputera w czasie wprowadzenia niebezpiecznych treści, wyznaczony pracownik szkoły przekazuje do pedagoga szkolnego i dyrektora szkoły.

6. Pedagog przeprowadza z uczniem, o którym mowa w punkcie poprzedzającym, rozmowę na temat bezpieczeństwa w Internecie.

7. Jeżeli w wyniku przeprowadzonej rozmowy pedagog uzyska informację, że dziecko jest krzywdzone, podejmuje działania opisane w Rozdziale III  niniejszej Polityki.

8. Osobą odpowiedzialną za bezpieczeństwo sieci komputerowej jest dyrektor przedszkola.


ROZDZIAŁ V

ZASADY BEZPIECZNYCH RELACJI PRACOWNICY SZKOŁY – DZIECKO,
OKREŚLAJĄCE JAKIE ZACHOWANIA SĄ NIEDOZWOLONE
W KONTAKCIE Z DZIECKIEM

§ 1

Pracownicy przedszkola zobowiązani są do:
 • uznawania praw dziecka,
 • szanowania godności każdego dziecka jako osoby,
 • indywidualnego podejścia do każdego dziecka,
 • obiektywnego i sprawiedliwego traktowania każdego podopiecznego bez względu na okoliczności,
 • odnoszenia się do dzieci z szacunkiem, wyrozumiałością, spokojem życzliwością oraz cierpliwością, a jednocześnie bycia stanowczym i konsekwentnym w stosowaniu ustalonych kryteriów wymagań.

§ 2

1. W naszym przedszkolu dzieci są traktowane równo - wszelkie indywidualności dzieci ich możliwości oraz ograniczenia są respektowane

2. Kodeks postępowania określa, jakie zachowania pracowników są dozwolone, a jakie są niedozwolone w stosunku do dziecka:

 • Posiłki – dzieci są zachęcane do spożywania posiłków, zmuszanie nie jest stosowane. Młodsze dzieci jedzą samodzielnie, w razie potrzeby z pomocą nauczyciela. Organizowane są takie godziny posiłków, by mogły one w spokoju i bezpiecznej atmosferze spożyć posiłek.
 • Wspólna aktywność – młodsze dzieci są zachęcane i motywowane do udziału w proponowanych formach i rodzajach aktywności. Zajęcia i zabawy są dostosowane do możliwości dzieci. Ograniczenia dzieci, nieśmiałość, uprzedzenia, zaburzenia czy ograniczenia zdrowotne są uwzględniane i w pełni akceptowane. W trakcie pobytu dzieci w przedszkolu opiekę nad dzieckiem sprawuje nauczyciel lub osoba dorosła przez niego wyznaczona, która jest pracownikiem przedszkola. Przedstawiciele firm i instytucji mający kontakt z dziećmi (teatrzyki, koncerty, wycieczki) są sprawdzani pod względem wiarygodności.

 •  Odpoczynek - w przedszkolu wyznaczona jest pora, w której odbywa się leżakowanie. Dzieci 3 - letnie są zachęcane do spania, a niezmuszane, w trakcie odpoczynku są im puszczane bajki lub muzyka relaksacyjna. Przyzwyczajenia dzieci związane z zasypianiem również są respektowane. Starszaki mają możliwość korzystania z krótszych odpoczynków, ich długość oraz rodzaj zależy od wychowawców grupy.

 • Spacery, wycieczki, zabawy na powietrzu - w trakcie pobytu dzieci na powietrzu nauczyciele sprawują ciągły nadzór i opiekę nad dziećmi. Otoczenie przedszkola w trakcie pobytu na nim dzieci jest monitorowane przez nauczycieli  i personel  pomocniczy oraz monitoring. Bramy w czasie przebywania dzieci w ogrodzie pozostają zamknięte.

 • Czynności higieniczne - w przedszkolu są wdrażane dzieciom zasady dbania 
  o higienę: mycie rąk przed posiłkami, po powrocie z ogrodu, po skorzystaniu 
  z toalety, pracach plastycznych. Młodsze dzieci wymagające pomocy w czynnościach higienicznych (za ich zgodą) uzyskują ją od pracownika przedszkola.

 • Przyprowadzanie  i  odbieranie  dzieci  –  przy zapisie  do  przedszkola,  rodzice / prawni opiekunowie dzieci wskazują osoby upoważnione przez rodziców do odbioru dziecka. Osoby upoważnione do odbioru dzieci mogą zostać wylegitymowane przez nauczyciela.

 • Język i równe traktowanie – dzieci nie są etykietowane, nie są przezywane, możliwości i ograniczenia dzieci są respektowane. Dzieci innej rasy, wyznania
  i narodowości traktowane są z szacunkiem.

 • Dyscyplina – dzieci są wdrażane do przyjmowania odpowiedzialności za swoje działania poprzez ponoszenie konsekwencji własnego zachowania.  Dzieci są zapoznawane z konsekwencjami konkretnych działań nieakceptowanych
  w przedszkolu.

 • Jednolitość metod wychowawczych – dzieci, nauczyciele i personel znają zasady panujące w szkole. Wobec uczniów stosowane są konsekwencje, a nie kary.
 • Wzajemny szacunek – relacja pracownicy szkoły – dziecko charakteryzuje się wzajemnym szacunkiem, kulturą i nastawieniem na współpracę, wzajemną pomoc
  i zrozumienie.


RODZIAŁ VI

ZASADY REKRUTACJI OSÓB UBIEGAJĄCYCH O PRZYJĘCIE DO PRACY

§ 1

Aby w jak największym stopniu zniwelować zagrożenia krzywdzeniem dzieci przez pracowników przedszkola rekrutacja osób ubiegających się o przyjęcie do pracy odbywać się będzie według ustalonych zasad, które obejmą:

1. Ocenę przygotowania kandydatów do pracy z dziećmi (dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie w zakresie jednej z wielu kwalifikacji pozwalających na pracę
z dziećmi w przedszkolu).

2. Sprawdzenie ewentualnych referencji.

3. Zobowiązanie do złożenia oświadczenia o niekaralności za przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności i przestępstwa z użyciem przemocy na szkodę małoletniego lub o toczących się postępowaniach karnych lub dyscyplinarnych w tym zakresie ( pracownicy niepedagogiczni) oraz zaświadczenia o niekaralności z KRK (pracownicy pedagogiczni)


ROZDZIAŁ VII

MONITORING STOSOWANIA POLITYKI W PRZEDSZKOLU

§ 1

1.Dyrektor przedszkola wyznacza osobę Elżbietę Gil, jako osobę odpowiedzialną za monitorowanie niniejszej Polityki Ochrony Dzieci Przed Krzywdzeniem.

2.Wybrana osoba jest odpowiedzialna za reagowanie na sygnały jej naruszania oraz na dokonywanie w niej proponowanych zmian.

3.Osoba ta przeprowadza wśród pracowników przedszkola ankietę monitorującą realizację Polityki w przedszkolu oraz sporządza raport z monitoringu (raz do roku).

4. Osoba, odpowiedzialna opracowuje wypełnione ankiety. Na tej podstawie sporządza raport z monitoringu, który następnie przekazuje dyrektorowi placówki.


5. Dyrektor wprowadza do Polityki niezbędne zmiany i ogłasza nowe brzmienie dokumentu.


                                                                                                            Opracowała: Elżbieta Gil


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz