KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NA LATA 2016-2021


KONCEPCJA PRACY

PRZEDSZKOLA

„WESOŁE JABŁUSZKO”

W ZESPOLE PUBLICZNYCH

PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

W SAMBORCU

NA LATA

2016 -2021Moje przedszkole to mój drugi dom,
bo stawia na Mnie,
na moje szczęśliwe dzieciństwo
i na mój wszechstronny rozwój.

Powiedz mi, a zapomnę,
pokaż, a zapamiętam,
pomóż wziąć udział
a zrozumiem…
                                                          
                                                               Konfucjusz
„Nie zadawajcie dzieciom gwałtu nauczania, tylko niech się bawią.
Dziecko doskonale bawi się, ale ta zabawa jest dla niego prawdziwą nauką,
 bo uczy się „niechcący”, a zapamiętuje na zawsze”
Platon


Wstęp

Wychowanie przedszkolne w Polsce ma długoletnią  i  piękną tradycję. W  ostatnich  latach  zmienił  się  jednak  obraz  polskiego  przedszkola. Jest  to przede  wszystkim  placówka  szeroko  otwarta   nie  tylko  dla  dzieci,   ale   uwzględniająca  także  potrzeby       i  oczekiwania  rodziców  i  środowiska.
 Nowe podstawy programowe  wynikające  z  reformy  oświaty  wyznaczają kierunki zmian  wewnątrz przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz innych form wychowania przedszkolnego w zakresie treści, form aktywności oraz modernizacji metod i środków nauczania. Zmiany w treściach edukacyjnych i metodach pracy nauczycieli mają przyczynić się do zmian w relacjach  dziecko – nauczyciel – rodzic. Współczesne  przedszkole  ma  obowiązek  organizować swoją  działalność  w  sposób  dostosowany do potrzeb i możliwości rozwojowych dziecka w kontakcie z rodzicami i środowiskiem społeczno - przyrodniczym. Edukacja przedszkolna ma być łącznikiem pomiędzy wychowaniem rodzinnym a nauczaniem szkolnym. Placówki przedszkolne muszą zapewnić opiekę, wychowanie i uczenie się w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa, tworząc warunki umożliwiające dziecku osiągnięcie „dojrzałości szkolnej”.
 Niezmiernie  ważne  jest  też wspomaganie i ukierunkowywanie  rozwoju dziecka zgodnie z jego potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach społeczno – kulturowo – przyrodniczych.
 Funkcjonowanie współczesnego  przedszkola wymaga podejmowania wielu różnokierunkowych działań dotyczących zadań opiekuńczo – wychowawczo – dydaktycznych, organizacyjnych, finansowych oraz kontaktów i współpracy z rodzicami        i środowiskiem w szerokim pojęciu tego słowa.
        Zajęcia w grupach prowadzone są w oparciu o program Kocham przedszkole. Program wychowania przedszkolnego autorstwa Mirosławy Anny Pleskot i Agnieszki Staszewskiej-Mieszek.
            Priorytetem naszej działalności jest bezpieczeństwo, akceptacja i poszanowanie praw
naszych wychowanków. Pragniemy doskonalić jakość pracy naszych oddziałów przedszkolnych  poprzez rozpoznawanie potrzeb środowiska oraz poszukiwanie nowatorskich metod pracy z dziećmi.

Podstawa prawna

Koncepcja pracy przedszkola oparta jest na celach i zadaniach zawartych w aktach prawnych: ustawie o systemie oświaty oraz aktach wykonawczych do ustawy, w tym 
w szczególności w podstawie programowej wychowania przedszkolnego, Statucie, Rozporządzenia MEN z dnia 7 października 2009 r w sprawie nadzoru pedagogicznego
z późniejszymi zmianami (Dz.U,Nr 168, poz. 1324).

Źródła opracowania koncepcji:
 Punktem wyjścia do opracowania koncepcji były wymagania wobec edukacji przedszkolnej stanowiące załącznik do rozporządzenia w sprawie nadzoru pedagogicznego oraz samoocena dokonana w oparciu o obserwacje, analizę dokumentów, wywiady, ankiety.

O NASZYCH ODDZIAŁACH  PRZEDSZKOLNYCH
Nasze oddziały przedszkolne znajdują w budynku Zespołu Publicznych Placówek Oświatowych w Samborcu usytuowanym w centrum gminy. Budynek ten  przeznaczony jest tylko dla dzieci przedszkolnych. Pozostali, starsi uczniowie uczęszczają do oddzielnego budynku, co jest atutem w pracy z małymi dziećmi. Obok naszego budynku znajduje się ogród przedszkolny wyposażony w sprzęt do zajęć i zabaw ruchowych. Staramy się, by nasza placówka była miejscem bezpiecznym, jak najbardziej przyjaznym dzieciom - optymalną przestrzenią, w której nasi podopieczni przybywają z przyjemnością, a także odkrywają i rozwijają swoje talenty. Dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych zamieszkują głównie naszą gminę. Pochodzenie społeczne dzieci jest zróżnicowane. Obecnie funkcjonują 3 grupy przedszkolne: Biedronki – grupa dzieci 2,5-3-letnich, Żabki – grupa dzieci 3,4-letnich, Tygryski– grupa dzieci 5 oraz grupa dzieci 6-letnich,. Placówka stwarza możliwości uczęszczania do niej dzieci niepełnosprawnych, dzieci ze specjalnymi potrzebami żywieniowymi oraz dzieci obcokrajowców. W oddziałach przedszkolnych pracuje 7 nauczycieli oraz 2 pomoce nauczycieli.

Baza przedszkola:
 Placówka posiada 4 sale dydaktyczne. Sale te wyposażone są w atestowane, nowoczesne meble dostosowane do wzrostu dzieci, pomoce dydaktyczne, gry, plansze, zabawki, klocki oraz sprzęt do zabaw ruchowych i ćwiczeń gimnastycznych oraz zestaw multimedialny. W salach zorganizowane są kąciki tematyczne i stałe, np. kącik do obserwacji przyrodniczych, kącik czytelniczy itp. Korzystamy także z sali zabaw oraz z hali gimnastycznej. Nasz  ogród przedszkolny wyposażony jest w przyrządy do ćwiczeń i zabaw na świeżym powietrzu. Cała dokumentacja związana z prowadzeniem poszczególnych grup  prowadzona jest w e-dziennikach. Korzystamy także z wyżywienia – śniadania, dwudaniowego obiadu oraz podwieczorku.

Warunki pracy
Nasze sale wyposażone są w nowoczesny sprzęt, meble, pomoce dydaktyczne i bezpieczne zabawki posiadające atest. W przedszkolu korzystamy z  tablicy interaktywnej, dzięki czemu nauka poprzez zabawę jest niezawodną formą aktywizacji wszelkich procesów edukacyjnych. Programy multimedialne zawierają atrakcyjne, kolorowe zasoby pełne obrazków, dźwięków i animacji skupiają szereg profesjonalnie przygotowanych ćwiczeń, do wykonywania których motywuje dzieci rozbudowany system nagród. Wykorzystując komputer i tablice do pracy indywidualnej oraz grupowej wspieramy indywidualny rozwój dziecka oraz fundujemy im wspaniała zabawę. Nasz plac zabaw zaspokaja potrzeby ruchowe dzieci na świeżym powietrzu kolorowe   i bezpieczne urządzenia rekreacyjne zachęcają do zabawy. Dzięki skutecznej promocji nasze przedszkole ma dobra opinię w środowisku lokalnym. Dobra baza, wyposażenie, estetyka pomieszczeń i otoczenia dopełnia działania dydaktyczno - wychowawcze i wpływa na wysoką ocenę. Placówka inwestuje w nauczycieli, pracowników, bazę lokalową, a zyskują na tym przede wszystkim dzieci. Przedszkole jest zarządzane w sposób sprawny i nowoczesny, a pracownicy mają satysfakcję ze swojej pracy.
 Baza lokalowa przedszkola jest na bieżąco modernizowana  i ciągle doskonalona.

Wizja przedszkola
Wszystkie dzieci są dla nas ważne!
Nasze odziały przedszkolne są placówką nastawioną na szeroko rozumiany twórczy rozwój dziecka, tak aby poznało radość płynącą z zabawy, nauczyło się nawiązywać relacje    z innymi dziećmi, z przyjemnością odkrywało i rozumiało otaczający go świat, nauczyło się samodzielności, zasad bezpieczeństwa oraz radzenia sobie z trudnościami, poznało nowe doświadczenia i odnosiło sukcesy. Każdemu dziecku stwarzamy szansę na miarę jego możliwości. Wspieramy rozwój dzieci, dbamy o wszechstronny rozwój dziecka, wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci,  przygotowujemy dzieci do posługiwania się językami obcymi nowożytnymi. Robimy wszystko, by dzieci były radosne, czuły się akceptowane, bezpieczne, by budowały poczucie pewności siebie. Pomagamy im ukierunkować własny rozwój zgodnie z wrodzonym potencjałem i indywidualnymi możliwościami rozwojowymi, aby poznały siebie, stały się samodzielne i otwarte na świat.
Przedszkole jest miejscem spotkań i zabaw z rówieśnikami, miejscem zdobywania wiedzy i umiejętności, rozwijania zainteresowań i talentów, wyrównywania deficytów rozwojowych a także uczestniczenia w dorobku artystyczno - kulturalnym. Nasze oddziały przedszkolne są przytulne, ciepłe i kolorowe. Mamy coraz więcej nowoczesnego sprzętu i mebli a także ciekawe pomoce dydaktyczne i zabawki. Tworzymy warunki wychowawcze i edukacyjne, zapewniające wspomaganie oraz ukierunkowanie rozwoju dzieci zgodnie z ich indywidualnymi predyspozycjami (tempem, zakresem potrzeb, upodobaniami, rodzajem inteligencji). Dbamy o higienę, ruch i sprawność fizyczną – propagujemy zdrowy styl życia. Nasze przedszkole to miejsce radości i humoru. Są one przyjazne dziecku, robimy wszystko, aby dziecko czuło się w nim bezpieczne i szczęśliwe. Stwarzamy każdemu szansę rozwoju na miarę jego możliwości. Kierujemy się takimi wartościami jak: tolerancja, wrażliwość na drugiego człowieka, prawość, kultura słowa, patriotyzm i zachowanie godności człowieka. Przygotowujemy dzieci do podjęcia nauki na dalszych etapach edukacyjnych. Dążymy do tego, aby nasi wychowankowie osiągnęli gotowość szkolną i odnosili sukcesy  w szkole.
Dbamy również o to, aby rodzice czynnie uczestniczyli w życiu przedszkola, angażujemy w działania na rzecz placówki. Współpracujemy z rodzicami, uwzględniając ich potrzeby i oczekiwania. Rodzice są naszymi sojusznikami, a działania nasze są skoordynowane. Wszyscy pracownicy naszej placówki współdziałają ze sobą. Tworzą przyjazną atmosferę, dzięki której dzieci czują się akceptowane i bezpieczne.

Misja oddziałów przedszkolnych
 Misją naszego przedszkola jest zapewnienie każdemu dziecku solidnego fundamentu dla jego dalszego rozwoju, aby ciekawe świata potrafiło twórczo myśleć i działać, pełne siły    i wiary we własne możliwości wkroczyło w świat szkolnych obowiązków.
Rozbudzamy wrażliwość dziecka na wartości estetyczne w otoczeniu, przyrodzie i sztuce oraz rozwijamy różne formy twórczości i ekspresji słownej, plastycznej i muzycznej.   
Pragniemy udowodnić, że w każdym dziecku tkwi olbrzymi potencjał twórczy, który właściwie ukierunkowany może stać się podstawą do jego sukcesów. Każde dziecko ma szansę w atmosferze szacunku, bezpieczeństwa oraz akceptacji poznać siebie, swoje możliwości oraz nabrać wiary we własne siły.
Edukacja opiera się głównie na zabawie, samorealizacji i dowartościowywaniu Dziecka przez stały kontakt ze sztuką i otaczającym go pięknem.
 Każde dziecko jest dla nas ważne. Zrobimy wszystko aby w naszym przedszkolu czuło się akceptowane i bezpieczne. Stworzymy warunki do harmonijnego rozwoju, do bycia samodzielnym  i otwartym na nowe doświadczenia. Zapewniamy, że każde z dzieci dostaje klucz do zdobywania wiedzy, do twórczych poszukiwań i inspirację do działania.

Główne kierunki – cele  działań w koncepcji pracy oddziałów przedszkolnych:

1. Zapewnienie wychowankom optymalnych warunków dla ich prawidłowego rozwoju odpowiednio do ich potrzeb i możliwości oddziałów przedszkolnych.

2. Wprowadzenie dzieci w świat wartości moralnych oraz dbałość o bezpieczeństwo własne
i innych.

3. Organizowanie procesu kształcenia zapewniającego wszechstronny i harmonijny rozwój każdego wychowanka w tym dzieciom z upośledzeniem umysłowym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Dostosowanie się do ich możliwości psychofizycznych i komunikacyjnych oraz tempa rozwoju psychofizycznego dzieci niepełnosprawnych, w tym przygotowanie dziecka do podjęcia nauki w szkole  z uwzględnieniem ich potrzeb i możliwości intelektualnych.

4. Wspieranie uzdolnień oraz wspomaganie dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem
i możliwościami rozwojowymi.

5. Tworzenie warunków do rozwoju aktywności dziecka wobec siebie, innych ludzi i otaczającego go świata, na różnych płaszczyznach jego działalności:
- promowanie zdrowego stylu życia oraz postaw proekologicznych;
- kształtowanie u dziecka umiejętności odbioru sztuki (rozwijanie wrażliwości estetycznej, wyobraźni, ekspresji plastycznej, muzycznej, ruchowej, rozwijanie umiejętności wyrażania swoich myśli i przeżyć);
- kształtowanie postawy w obcowaniu z otoczeniem przyrodniczym i społecznym;
- nabywanie doświadczeń w obcowaniu z kulturą;

- Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym.

6. Doskonalenie metod i form współpracy ze środowiskiem i rodzicami.

7. Włączanie rodziców w procesy wychowania i wspierania nauczycieli w działaniach
statutowych.

8. Umożliwianie rodzicom uczestnictwa w codziennym życiu placówki (imprezy okolicznościowe, zajęcia otwarte, zajęcia integracyjne dla dzieci i rodziców).

9. Wspomaganie rodziny w wychowaniu dziecka, współdziałanie z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych.


10. Wdrożenie nowego systemu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu.

11. Zapewnienie ciągłego rozwoju i doskonalenia jakości pracy.

12. Zapewnienie odpowiedniej bazy i wyposażenia przedszkola oraz wzbogacanie oddziałów przedszkolnych w nowe atrakcyjne pomoce dydaktyczne gwarantujące właściwą realizację zadań placówki. 


13.Dbanie o pozytywny wizerunek przedszkola  w środowisku - współpraca z lokalnymi instytucjami, mediami.

14. Wspomaganie dzieci w pozytywnym postrzeganiu siebie i rozumieniu swoich uczuć.

15.Wdrażanie do zachowań społecznie akceptowanych.

16. Przygotowanie dzieci do przeżywania sukcesu, ale również do radzenia sobie
z porażkami.

Cele te są realizowane we wszystkich obszarach działalności edukacyjnej przedszkola.


W naszym przedszkolu:
 • Dajemy dziecku możliwość poznawania i rozumienia siebie i świata;
 • Dajemy możliwość odnajdywania swojego miejsca w grupie rówieśniczej i otaczającej rzeczywistości a także rozróżniania podstawowych wartości – dobra, miłości                i przyjaźni;
 • Dostarczamy dzieciom miłych wspomnień na całe życie;
 • Szanujemy i przestrzegamy prawa dziecka;
 • Każde dziecko jest dla nas ważne, kochane, traktowane indywidualnie i podmiotowo;
 • Pomagamy dzieciom w pozytywnym postrzeganiu siebie i rozumieniu swoich uczuć;
 • W ramach realizowanego programu kształtujemy postawę przynależności do swojego kraju oraz do Unii Europejskiej;
 • Prowadzimy edukację proekologiczną i prozdrowotną, wyrabiamy u dzieci nawyki higieniczne, zdrowotne, ekologiczne;
 • Jesteśmy otwarci na propozycje i współpracę z rodzicami i środowiskiem lokalnym;
 • Służymy pomocą w razie trudności wychowawczych;
 • Przywiązujemy dużą wagę do świąt rodzinnych, poznajemy i kultywujemy tradycje z różnych regionów Polski, w szczególności naszego regionu;
 • Zapewniamy potrzebę swobodnej i bezpiecznej zabawy;
 • Organizujemy różnorodne i atrakcyjne zajęcia: wycieczki, wyjazdy do kina i teatrów, pikniki, spotkania z ciekawymi ludźmi, uroczystości przedszkolne;
 • Prowadzimy działania mające na celu wyrównanie szans edukacyjnych wszystkich dzieci;
 • Tworzymy każdego dnia warunki do wszechstronnego rozwoju ruchowego w salach, na placu zabaw oraz w naturalnym środowisku;
 • Pragniemy nauczyć dzieci wiary we własne możliwości, rozwijając w nich optymizm i poczucie własnej wartości;
 • Rozwijamy wiarę dziecka we własną skuteczność;
 • Przygotowujemy dzieci do przeżywania sukcesu, ale również do radzenia sobie z porażkami;
 • Wyposażamy dzieci w wiedzę i umiejętności niezbędne do powodzenia w nauce szkolnej.

W organizacji procesu edukacyjnego:
 • Preferujemy twórcze metody pracy sprzyjające aktywnemu myśleniu i działaniu dziecka;
 • Wykorzystujemy elementy koncepcji pedagogicznych m. in Labana, Freineta, Orffa oraz pedagogikę zabawy;
 • Realizujemy innowacje pedagogiczne zgodne z treścią podstawy programowej, dostosowane do możliwości i potrzeb dziecka;
 • Poznajemy potrzeby i aspiracje edukacyjne dzieci;
 • Wspieramy rozwój, na bieżąco diagnozując osiągnięcia dzieci - w trudnych sytuacjach zwracamy się do specjalistów;
 • Indywidualizujemy pracę z dziećmi, uwzględniając ich zainteresowania, zdolności i potrzeby, dzięki temu umożliwiamy każdemu dziecku osiągnięcie sukcesu;
 • Stwarzamy warunki organizacyjne, materialne i programowe do rozwijania u dzieci zainteresowań.
Zasady, metody pracy:
Akceptuj, toleruj, wspieraj -wydają nam się najwłaściwszymi określeniami i wskazaniami do pracy nauczyciela i determinuje ona codzienną naszą pracę. Aby zrealizować obowiązujące treści programowe, wykorzystujemy metody aktywne, problemowe i twórcze oraz metody tradycyjne. Wszystkie metody pracy z dzieckiem uwzględniają podstawą formę jego aktywności tj. zabawę.


Do metod tych należą m.in.;
 • Metoda prof. E. Gruszczyk –Kolczyńskiej – dziecięca matematyka- zabawy matematyczne mające na celu zapewnienia dziecku sukcesów w nauce matematyki;
 • Ruch Rozwijający Weroniki Sherborne- zabawy ruchowe uczące świadomości własnego ciała i otaczającej przestrzeni, nawiązanie kontaktu z innymi za pomocą dotyku i ruchu;
 • Opowieść ruchowa;
 • Praca szkolna K.Orffa;
 • Pedagogika zabawy wg Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów Klanza –zabawy i zajęcia ze wszystkich obszarów edukacji;
 • Kinezjologia edukacyjna Dennisona-program ćwiczeń ruchowych , graficznych relaksacyjnych aktywizujących proces uczenia się;
 • Metoda Dobrego Startu- metoda przygotowująca do nauki czytania i pisania- alfabet piosenek - śpiewane literki - wierszyki do rysowania;
 • Relaksacja;
 • Techniki parateatralne;
 • Bajkoterapia;
 • Zabawy paluszkowe;
 • Drama;
 • Pantomima;
 • Burza mózgów – metoda aktywizująca, pobudzająca do aktywnego myślenia                 i działania.
Zaobserwowane pozytywne efekty pracy z wyżej wymienionymi metodami:
 • Dzieci potrafią skupić uwagę na wykonywanych czynnościach;
 • Potrafią przestrzegać kolejności wykonywanych czynności;
 • Dzieci potrafią prawidłowo wykonać czynności ruchowe we właściwym czasie i przestrzeni;
 • Pomoc w wyzbyciu się nieśmiałości;
 • Gotowość do nauki czytania i pisania;
 • Rozwijanie poczucia rytmu, koncentracji i uwagi;
 • Liczenie obiektów, wyznaczanie wyników dodawania i odejmowania z pomocą palców i/ lub na konkretach;
 • Niwelowanie trudności i niepowodzeń w nauce matematyki;
 • Pozytywny wpływ na odporność emocjonalną – radzenie sobie w sytuacjach trudnych;
 • Pozytywne osiągnięcia naszych dzieci w szkole;
 • Dzieci bardzo polubiły te zajęcia, na których oprócz słuchania angażowały, ruch, gest, czynnie uczestniczyły w poznawaniu nowych treści i wiadomości.

Do zadań realizowanych w  przedszkolu należy:
 • Wspieranie uzdolnień oraz wspomaganie rozwoju dziecka poprzez diagnozowanie i rozwijanie inteligencji wielorakich;
 • Wychowanie, w ścisłej współpracy z rodzicami, dzieci przejawiających optymistyczne cechy charakteru takie jak: empatia, dobroć, życzliwość, otwartość, zaradność, samodzielność, kreatywności, wiara we własne możliwości;
 • Rozwijanie umiejętności przeżywania sukcesów, a także radzenia sobie z porażkami;
 • Tworzenie atmosfery bezpieczeństwa i zaufania w środowisku przedszkolnym i rodzinnym, współdziałanie z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych;
 • Angażowanie rodziców do realizacji zadań oddziałów przedszkolnych;
 • Zapewnienie odpowiedniej bazy i wyposażenia oddziałów przedszkolnych;
 • Promowanie działalności oddziałów przedszkolnych w środowisku lokalnym.

Dziecko w naszym przedszkolu jest:
 • Optymistycznie patrzące na świat;
 • Ufne w stosunku do nauczycieli;
 • Zaradne, radosne, dobre, otwarte na świat i ludzi, kreatywne i empatyczne;
 • Aktywnie uczestniczące w życiu przedszkola;
 • Twórcze i samodzielne w zabawie i nauce;
 • Odpowiedzialne i obowiązkowe;
 • Kulturalne i tolerancyjne;
 • Świadome różnych zagrożeń.

Działania podejmowane w kierunku osiągnięcia zamierzonych celów:
 • Doskonalenie procedur wspomagania rozwoju dziecka, w tym obserwacje, badanie gotowości do nauki w szkole;
 • Zajęcia wspomagające i korygujące dla dzieci przedszkolnych, indywidualizacja oddziaływań;
 • Zajęcia indywidualne dla dzieci trzyletnich i czteroletnich wspomagające i korygujące rozwój;
 • Poszerzanie form współpracy z rodzicami;
 • Priorytetem naszej działalności jest zapewnienie naszym wychowankom wszechstronnego rozwoju, bezpieczeństwa, akceptacji i poszanowania ich praw;
 • Poprzez systematyczne rozpoznawanie potrzeb naszego środowiska oraz poszukiwanie nowatorskich metod pracy z dziećmi, doskonalimy jakość pracy naszej placówki.


Absolwenci naszego przedszkola są:
 • Ciekawi świata, samodzielny, zaradny, co oznacza, że:
  - często zadają pytania chcąc zaspokoić swoją ciekawość,
  - przejawiają aktywność podejmując różne samodzielne działania,
  - osiągają optymalny dla swego potencjału rozwojowego poziom wiedzy, umiejętności i sprawności, 
  - są twórczy.
 • Rozważni, odpowiedzialni, co oznacza, że:
  - dbają o swoje zdrowie, higienę osobistą, wygląd,
  - respektują nie tylko własne prawa, ale także szanują prawa innych ludzi
- wykonują powierzone obowiązki w grupie i w rodzinie,
- zdają sobie sprawę z konsekwencji wynikających z różnych zachowań.

 • Uczciwi, prawdomówni, co oznacza, że:
  - szanują własność swoją i cudzą,
  - przestrzegają zasad fair play,
  - nie kłamią.
 • Grzeczni, szanujący innych, co oznacza, że:
  - znają i stosuje podstawowe zasady kulturalnego zachowania obowiązujące
    w życiu codziennym,
  - nie używają brzydkich słów,
  - dzielą się z innymi, tym co sami posiadają, 
  - pomagają słabszym.
 • Przygotowani do roli ucznia szkoły podstawowej, co oznacza, że:
  - dojrzali społecznie i emocjonalnie,
  - wykazują się bogatą wiedzą o otaczającym świecie,
  - są samodzielni w wykonywaniu różnorodnych czynności,
  - posiadają motywację do nauki w szkole podstawowej.

DZIAŁANIA PODNOSZĄCE JAKOŚĆ PRACY
Sposoby motywacji dzieci:
Dziecko ma prawo do:
 • Życia i rozwoju;
 • Swobody myśli, sumienia i wyznania;
 • Aktywnej, serdecznej miłości i ciepła;
 • Spokoju i samotności, gdy tego chce;
 • Indywidualnego procesu rozwoju i własnego tempa tego rozwoju;
 • Pomocy i ochrony przy pokonywaniu przeżyć wywołanych przemocą;
 • Wypowiedzi i aktywnej dyskusji z dorosłymi i dziećmi;
 • Wspólnoty i solidarności w grupie;
 • Aktywnego kształtowania kontaktów socjalnych i otrzymania w tym pomocy;
 • Zabawy i wyboru towarzyszy zabaw;
 • Pomocy ze strony dorosłych i kontaktów z nimi na zasadzie równouprawnienia, nauki, informacji; 
 • Badania i eksperymentowania;
 • Otrzymywania wskazówek, jak radzić sobie z niebezpieczeństwami;
 • Wiedzy na temat konsekwencji niewłaściwego zachowania;
 • Zdrowego żywienia.

Formy nagradzania zachowań i zasad obowiązujących  w grupie:
 • Nagradzanie pochwałą i uznaniem;
 • Darzenie dziecka szczególnym zaufaniem, zwiększając zakres jego samodzielności;
 • Nagradzanie przez sprawianie przyjemności dziecku przez nauczyciela lub kolegów w kontaktach indywidualnych lub na forum całej grupy;
 • Przywilej wykonywania prostych czynności wykazanych przez nauczyciela;
 • Atrakcyjna zabawa w grupie według pomysłu dziecka;
 • Drobne nagrody rzeczowe – ordery uznania.

Środki zaradcze w przypadku niestosowania się do ustalonych zasad:
 • Tłumaczenie i wyjaśnianie;
 • Ukazywanie następstw postępowania, tłumaczenie dziecku, aby skłonić go do autorefleksji;
 • Wyrażenie przez nauczyciela swojego smutku i niezadowolenia z powodu zachowania dziecka;
 • Propozycje aktywności mającej na celu rozładowanie negatywnych emocji;
 • Czasowe odebranie przyznanego przywileju;
 • Utworzenie kącików agresji;
 • Odsunięcie od zabawy - polecenie wykonania zadania mającego na celu wyciszenie złych emocji.

Sposoby diagnozowania osiągnięć dzieci:
 • Przeprowadzenie diagnozy wstępnej;
 • Szczegółowe rozpoznanie sytuacji dziecka, bieżące monitorowanie,  dokumentowanie wyników, wspomaganie rozwoju;
 • Informowanie rodziców o stanie rozwoju dziecka po diagnozie wstępnej i końcowej;
 • Półroczna ocena realizacji założonych celów i zadań, analiza, wnioski do dalszej pracy;
 • Bieżące wspieranie rozwoju dzieci, praca według indywidualnego programu;
 • Dokumentowanie wyników obserwacji;
 • Przeprowadzenie diagnozy końcowej, wnioski do dalszej pracy.

Badanie osiągnięć dzieci w oddziałach przedszkolnych odbywa się na podstawie:
 • Prezentacji dokonań i umiejętności dzieci (występy, wystawy, konkursy);
 • Teczek prac;
 • Arkuszy obserwacji rozwoju dziecka;
 • Materiałów reportażowych (zdjęcia, filmy kroniki, albumy itp);
 • Rozmów;
 • Obserwacji funkcjonowania w grupie;
 • Wytworów prac dzieci;
 • Arkuszy obserwacji rozwoju dzieci;
 • Rozmów indywidualnych z rodzicami;
 • Wymiany doświadczeń ze specjalistami;
 • Oceny realizacji założonych celów i zadań, analizy, wniosków do dalszej pracy;
 • Ewaluacji działań ujętych w programach WWRD, PDW, IPET.

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI
 Rodzice w naszym przedszkolu traktowani są jako partnerzy w procesie wychowania. Zadaniem wszystkich pracowników placówki jest dbałość o pozytywne relacje z rodzicami wychowanków.

Celem współpracy przedszkola z rodzicami jest:
 • Dążenie do jedności oddziaływań dydaktyczno-wychowawczych oddziałów przedszkolnych i środowiska rodzinnego;
 • Wszechstronny rozwój dziecka;
 • Nawiązanie dobrego kontaktu z rodzicami;
 • Zapoznanie rodziców z realizowanymi w przedszkolu planami i programami pracy dydaktyczno-wychowawczej;
 • Przekazanie wiedzy na temat funkcjonowania dziecka w oddziale przedszkolnym;
 • Wspieranie rodziców celu osiągnięcia przez dziecko gotowości do podjęcia nauki       w szkole;
 • Przekazywanie porad i wskazówek od nauczycieli i psychologa w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy;
 • Wzmacnianie więzi rodzinnych i relacji międzypokoleniowych;
 • Włączenie rodziców dzieci do życia grupy, oddziałów przedszkolnych i szkoły;
 • Zaangażowanie rodziców w prace na rzecz oddziałów przedszkolnych i szkoły;
 • Podnoszenie świadomości edukacyjnej rodziców poprzez pedagogizację;
 • Promowanie placówki w środowisku lokalnym.

Formy współpracy z rodzicami obejmują:
 • Zebrania ogólne z rodzicami oraz z Radą Rodziców;
 • Zebrania grupowe;
 • Zajęcia adaptacyjne dla dzieci nowo przyjętych do przedszkola;
 • Konsultacje indywidualne z inicjatywy nauczyciela, dyrektora lub rodzica;
 • Prowadzenie kącika dla rodziców, m.in. informacje na temat realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego, eksponowanie prac dzieci;
 • Organizację i prowadzenie zajęć dni otwartych dla rodziców;
 • Organizację szkoleń i warsztatów integracyjnych dla rodziców;
 • Organizacje uroczystości zaspokajających potrzeby kulturowe rodziców, np. koncerty z ich udziałem, inscenizacje, konkursy;
 • Włączanie rodziców w organizację imprez i uroczystości przedszkolnych i szkolnych;
 • Konkursy, wycieczki;
 • Angażowanie rodziców w pracę na rzecz oddziałów przedszkolnych i szkoły, m.in. pomoc w przeprowadzaniu remontów, sponsorowanie zakupu zabawek, pomocy dydaktycznych;
 • Przekazywanie rodzicom rzetelnej informacji na temat postępów dziecka, jego zachowania i przyczyn ewentualnych niepowodzeń;
 • Informowanie rodziców o sposobach i możliwości uzyskania pomocy psychologiczno – pedagogicznej i innej;
 • Szerzenie wiedzy pedagogicznej wśród rodziców;
 • Tworzenie pozytywnej atmosfery w kontaktach z rodziną dziecka.

Sposoby informowania rodziców o postępach edukacyjnych dzieci:
 • Nauczyciele na początku roku szkolnego informują rodziców o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania i wychowania;
 • Rodzice o działaniach i życiu przedszkola dowiadują się ze strony internetowej szkoły, bieżących informacji zamieszczanych na gazetkach dla rodziców, bezpośrednich rozmów z rodzicami;
 • Nauczyciele zobowiązani są do gromadzenia informacji o dziecku i dokumentowania jego rozwoju w sposób przyjęty w przedszkolu;
 • Informacje o dziecku zawarte są w arkuszach obserwacyjnych, diagnostycznych, innych dokumentach zbieranych przez nauczycieli;
 • Rodzice o postępach edukacyjnych swoich dzieci dowiadują się na zebraniach ogólnych, w trakcie indywidualnych rozmów podejmowanych z inicjatywy nauczyciela lub rodzica;
 • Na życzenie rodzica nauczyciel może napisać opinię o aktualnym stanie rozwoju dziecka;
 • Informację o stanie rozwoju dziecka rodzice otrzymują dwa razy w roku – po przeprowadzeniu diagnozy wstępnej i końcowej;
 • Rozmowy indywidualne z rodzicami;
 • Organizowanie dni otwartych;
 • Organizowanie zebrań, warsztatów;
 • Prezentacja prac plastycznych oraz programów artystycznych.

Rola nauczyciela:
 • Wychowankowie mają w nauczycielach wsparcie, a ci każdemu dziecku zapewniają podmiotowe traktowanie i dbają o jego wielostronny rozwój;
 • Pedagodzy współpracują ze sobą i dzielą się zdobytą wiedzą;
 • Pogodna atmosfera w  oddziałach przedszkolnych i życzliwi nauczyciele umiejętnie otaczają opieką wszystkie dzieci;
 • Nauczyciele znają potrzeby i zainteresowania dzieci oraz posiadają umiejętność atrakcyjnego prowadzenia zajęć;
 • Nauczyciele konstruują ciekawe i bogate oferty zabaw i zadań, są dobrze przygotowane merytorycznie, metodycznie;
 • Nauczyciele poszukują innowacyjnych rozwiązań, mają wysokie kwalifikacje, pracują z pasją ciągle doskonaląc swoje umiejętności;
 • Nauczyciele ściśle współpracują z rodzicami, uwzględniają ich potrzeby                        i oczekiwania;
 • Nauczyciele angażują rodziców do pracy na rzecz przedszkola;
 • Wszyscy pracownicy naszej placówki współdziałają ze sobą;
 • Nauczyciele tworzą przyjazną atmosferę, dzięki której dzieci czują się akceptowane      i bezpieczne.
Wspieranie nauczycieli:
 • Wspieranie nauczycieli w sytuacji wypalenia zawodowego;
 • Szkolenia rad pedagogicznych;
 • Szkolenia członków zespołów zadaniowych;
 • Szkolenia nauczycieli w zakresie poszerzenia oferty edukacyjnej.
Sposoby monitorowania osiągnięć nauczycieli:
Praca nauczyciela podlega ocenie przez dyrektora. Badanie osiągnięć nauczycieli dokonuje się na podstawie:
 • Ankiet;
 • Rozmów z nauczycielami, rodzicami;
 • Obserwacji zajęć, uroczystości, programów artystycznych dzieci;
 • Obserwacji prezentowanych przez dzieci umiejętności, wiedzy i postaw;
 • Analizy wytworów dziecięcych;
 • Obserwacji prowadzonej współpracy z rodzicami;
 • Lustracji sal, tablic, wystawek prac;
 • Analizy dokumentacji pedagogicznej;
 • Innych dokumentów obrazujących pracę nauczyciela;
 • Rozwoju zawodowego.

ORGANIZACJA POMOCY PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ
 Celem pomocy psychologiczno – pedagogicznej w przedszkolu jest rozpoznawanie i zaspakajanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dzieci oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych dzieci i czynników środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w przedszkolu, które prowadzą do  wspierania potencjału rozwojowego dziecka i stwarzania warunków do jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu przedszkola, szkoły i placówki oraz w środowisku społecznym.

Potrzeba objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną w przedszkolu wynika
w szczególności:
1) z niepełnosprawności;
2) z niedostosowania społecznego;
3) z zagrożenia niedostosowaniem społecznym;
4) z zaburzeń zachowania lub emocji;
5) ze szczególnych uzdolnień;
6) ze specyficznych trudności w uczeniu się;
7) z deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych;
8) z choroby przewlekłej;
9) z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;
10) z niepowodzeń edukacyjnych;
11) z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi;
12) z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą.
Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w przedszkolu jest organizowana  i realizowana
w szczególności w formie:
 • Działań mających na celu rozpoznanie zainteresowań dzieci w tym dzieci wybitnie zdolnych oraz zaplanowanie wsparcia mającego na celu rozwijanie ich zainteresowań i uzdolnień;
-    działań pedagogicznych mających na celu rozpoznanie indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych dzieci oraz planowanie sposobów ich zaspokojenia w tym:
-      poprzez obserwację pedagogiczną zakończoną analizą i ocena gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole ( diagnozę przedszkolną);
- zindywidualizowanie pracy z dzieckiem na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach edukacyjnych;
-        zajęć dydaktyczno- wyrównawczych;
-  zajęć specjalistycznych: korekcyjno – kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijających kompetencje emocjonalno--społeczne oraz innych zajęć
o charakterze terapeutycznym;
- zindywidualizowanej ścieżki realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego;
-        porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń dla rodziców i nauczycieli;
-  działań na rzecz zorganizowanej pomocy materialnej dzieciom z rodzin znajdujących się trudnej sytuacji życiowej.
Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w przedszkolu jest realizowana przez nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem, tworzących zespół. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w oddziałach przedszkolnych może być udzielana z inicjatywy:
1) ucznia;
2) rodziców ucznia;
3) dyrektora przedszkola, szkoły lub placówki;
4) nauczyciela, wychowawcy grupy wychowawczej lub specjalisty, prowadzących zajęcia
    z uczniem;
5) pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania lub higienistki szkolnej;
6) poradni;
7) asystenta edukacji romskiej;
8) pomocy nauczyciela;
9) asystenta nauczyciela lub osoby, o której mowa w art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, zwanej dalej „ustawą”, lub asystenta  wychowawcy świetlicy, o których mowa w art. 15 ust. 7 ustawy;
10) pracownika socjalnego;
11) asystenta rodziny;
12) kuratora sądowego;
13) organizacji pozarządowej, innej instytucji lub podmiotu działających na rzecz rodziny,
     dzieci i młodzieży.
Godzina zajęć rozwijających uzdolnienia;  korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijających kompetencje emocjonalno--społeczne oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym trwa 45 minut.

WSPÓŁPRACA Z INSTYTUCJAMI

Celem współpracy z instytucjami jest:
 • Rozbudzanie zainteresowań i rozwijanie zdolności dzieci;
 • Satysfakcja z wykonanej pracy w postaci podziękowań, wyróżnień i nagród;
 • Kształtowanie postaw społecznie pożądanych;
 • Kształtowanie nawyku dbania o bezpieczeństwo swoje i innych dzieci;
 • Urozmaicenie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej;
 • Poszerzenie kontaktów zawodowych, które mogą zaowocować dalszą współpracą na rzecz dzieci;
 • Zaangażowanie w życie społeczne środowiska lokalnego.
Współpracujemy z :
 • Urzędem Gminy w Samborcu (udział w akcjach, konkursach i imprezach okolicznościowych);
 • Komendą Powiatową Policji w Sandomierzu i z Policją w Koprzywnicy (realizacja programów autorskich, pogadanki na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym, bezpiecznego spędzania ferii zimowych i wakacji);
 • Strażą Pożarną;
 • Stowarzyszeniami z terenu gminy Samborzec i sąsiadujących gmin;
 • Szkołą Podstawową i Gimnazjum w Samborcu;
 • Przedszkolami i oddziałami przedszkolnymi w naszej gminie oraz w Polsce
 • Gminną Biblioteką Publiczną w Samborcu
 • Centrum Kultury  i  Sportu w Samborcu;
 • Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Samborcu;
 • Ośrodkiem Zdrowia w Samborcu;
 • Bankiem Spółdzielczym w Sandomierzu/oddział Samborzec;
 • Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną;
 • Uczelniami Pedagogicznymi.
Sposoby współpracy ze środowiskiem lokalnym:
 • Włączanie się w organizowane na terenie gminy przedsięwzięcia kulturalne, konkursy oraz udział w niektórych imprezach o charakterze lokalnym, gminnym czy powiatowym;
 • Wycieczki, spacery, zajęcia tematyczne;
 • Podtrzymywanie tradycji organizowania imprez o charakterze rodzinnym (Wigilia, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Matki i Ojca, Dzień Dziecka/ Dzień Rodziny);
 • Pedagogiczne praktyki studenckie;
 • Opieka nauczycieli przedszkola nad praktykantami.
Promocja placówki:
Działania promocyjne obejmują:
 • Prezentowanie życzliwej postawy wobec klientów placówki przez wszystkich pracowników przedszkola;
 • Dbałość o dobrą opinię przedszkola w środowisku lokalnym;
 • Organizacja uroczystości międzyprzedszkolnych;
 • Prowadzenie bloga przedszkolnego;
 • Zabieganie o notatki prasowe dotyczące istotnych wydarzeń z życia przedszkola;
 • Prezentacja wydarzeń mających miejsce w przedszkolu w lokalnych mediach;
 • Dbałość o estetykę otoczenia wewnątrz i na zewnątrz budynku;
 • Upowszechnianie informacji o przedszkolu (folder, gadżety z nadrukiem, logo przedszkola itp.).Brak komentarzy:

Prześlij komentarz