OFERTA ZAJĘĆ W PRZEDSZKOLUOFERTA ZAJĘĆ
W PRZEDSZKOLU
„WESOŁE JABŁUSZKO”
W SAMBORCU
W ROKU SZKOLNYM 2018/2019
                                                                                       

  Wychodząc naprzeciw potrzebom i zainteresowaniom dzieci przedszkolnych oraz oczekiwaniom rodziców, proponujemy w przedszkolu ofertę zajęć umożliwiającą  realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego zatwierdzonej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Realizujemy również cele i zadania wychowania przedszkolnego wynikające z aktualnych programów zatwierdzonych przez MEN oraz programy własne opracowane przez nauczycieli. Przedszkole otwarte jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 17.00. Podstawa programowa Ministerstwa Edukacji Narodowej realizowana jest w naszym przedszkolu w godzinach od 8.00 do 13.00 we wtorek, czwartek i piątek oraz od 8.00 do 13.30 w poniedziałek i środę. W ramach realizacji podstawy programowej prowadzone są zajęcia przygotowujące naszych wychowanków do posługiwania się językiem obcym nowożytnym – językiem angielskim i niemieckim oraz zajęcia z religii.
 Cele i zadania oddziałów przedszkolnych pragniemy realizować poprzez współpracę z rodzicami i wzajemne zaufanie, kierując się takimi wartościami, jak: szacunek, odpowiedzialność za innych, tolerancja, dobre samopoczucie dzieci, co znajduje uznanie      
 w ocenie rodziców.

W naszych oddziałach przedszkolnych oferujemy:
 • wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną oraz nowoczesne środki do nauki i zabawy; sale dostosowane do pracy z  dziećmi przedszkolnymi;
 • różnorodne zabawy i ćwiczenia metodami i technikami aktywizującymi mające na celu poznawanie i odkrywanie przez dziecko otaczającego świata (na miarę swoich potrzeb i możliwości);
 • przyjazne warunki, bezpieczeństwo oraz otwartość na potrzeby dzieci, rodziców i pracowników;
 • atmosferę życzliwości i partnerstwa między dziećmi - rodzicami – pracownikami;
 • program adaptacji dziecka trzyletniego mającego na celu wspomaganie dziecka w procesie przystosowania do życia w warunkach przedszkolnych poprzez umożliwienie mu poznania nowego otoczenia w poczuciu bezpieczeństwa;
 • przygotowanie rodziców do udzielania dziecku wsparcia psychicznego i pomocy w procesie przystosowania;
 • wszechstronny rozwój dzieciom zgodny z ich potencjałem;
 • realizację potrzeb  i  praw dzieci oraz zaspokajanie oczekiwań rodziców;
 • realizację systemu wychowawczego i działań edukacyjnych sprzyjających wyzwalaniu aktywności własnej dzieci, rozwijających ich zainteresowania i służących osiąganiu przez nie gotowości szkolnej na wysokim poziomie;
 • program kształcenia i oddziaływań wychowawczych wzbogacony o autorskie programy nauczycieli;
 • kultywowanie tradycji regionalnych i patriotycznych;
 • propozycje edukacyjne stwarzają warunki do twórczości i kształtowania u dzieci samodzielności;
 • prowadzenie obserwacji pedagogicznych wykorzystywanych do indywidualnego doboru metod wychowawczych i dydaktycznych w celu wyrównania szans edukacyjnych;
 • wszechstronny rozwój zdolności artystycznych dzieci poprzez udział w warsztatach teatralnych, muzycznych i plastycznych;
 • zajęcia dodatkowe (język angielski, zajęcia logopedyczne, terapię pedagogiczną, religię, zajęcia komputerowe, zajęcia wczesnego wspomagania);
 • wachlarz imprez kulturalnych, wycieczki edukacyjne i krajoznawcze, przedstawienia teatralne i koncerty muzyczne;
 • udział w konkursach i prezentacjach;
 • udział w uroczystościach przedszkolnych, lokalnych i ogólnopolskich programach i akcjach edukacyjnych oraz imprezach okolicznościowych;
 • organizację dowozów i dożywiania dzieci.

Istniejemy po to aby:
 • wspomagać wszechstronny rozwój każdego wychowanka w oparciu o rozpoznanie jego potrzeb i możliwości;
 • kształtować w nim poczucie własnej wartości, uczyć go tolerancji i patriotyzmu;
 • pomagać w pokonywaniu trudności;
 • umożliwiać rozwój uzdolnień i zainteresowań;
 • kształtować właściwe postawy wobec otoczenia społecznego i przyrodniczego;
 • wyposażyć wychowanka w wiedzę i umiejętności umożliwiające  udany start szkolny;
 • rozwijać kompetencje komunikacyjne i aktywność twórczą oraz kształtować otwartość na wiedzę.
Zapewniamy warunki do rozwoju indywidualnych zainteresowań i zdolności dziecka, dbamy o rozwijanie jego inwencji twórczej poprzez organizowane bezpłatnych, międzyoddziałowych zajęć dodatkowych, prowadzonych przez nauczycieli naszego przedszkola.

ZAJĘCIA RUCHOWE Z ELEMENTAMI RYTMIKI - Zajęcia prowadzone są dwa razy w tygodniu we wszystkich grupach wiekowych. Celem zajęć jest rozwijanie sprawności ruchowej, rozwijanie umiejętności bezpiecznego poruszania się podczas zabaw ruchowych, zaspokajanie naturalnej potrzeby ruchu dziecka, rozwijanie aktywności w zabawie i umiejętności współpracy z rówieśnikami, wprowadzenie radosnego nastroju i dobrego samopoczucia oraz usprawnianie małej i dużej motoryki. Zabawy i ćwiczenia w przedszkolu spełniają ważną rolę, ponieważ pozwalają na zachowanie prawidłowej postawy oraz wzmacniają odporność fizyczną dzieci. Poprzez zabawy i ćwiczenia ruchowe, dzieci pokonują trudności dzięki czemu wzmacniają wiarę we własne możliwości. Rytmika pozwala na wyzwolenie u dzieci tendencji do samoekspresji i inwencji twórczej poprzez rozwijanie umiejętności odbioru i przeżywania muzyki oraz utrwalenie pozytywnych motywacji do obcowania z muzyką w codziennym życiu. Poprzez aktywne formy obcowania z muzyką jak: śpiew, gra na instrumentach, improwizacja ruchowa rytmika wprowadza dziecko w świat muzyki i uwrażliwia na piękno otaczającego świata. Zajęcia prowadzone są zgodnie z założeniami współczesnych koncepcji systemów oraz metod wychowania muzycznego Carla Orffa, E. J. Dalcrose'a, Bati Strauss, Metoda Pedagogiki Zabawy. 

ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE - We wrześniu każdego roku logopeda przeprowadza badania logopedyczne. Ich celem jest wyłonienie dzieci, które wymagają pomocy logopedycznej. Do głównych zadań logopedycznych należy zapobieganie wadom wymowy poprzez ćwiczenia usprawniające mięśnie artykulatorów, które mają zapobiegać utrwalaniu się wad wymowy oraz przeciwdziałanie dysleksji rozwojowej. O wynikach badań informowani są rodzice dzieci. Z rodzicami, których dzieciom potrzebna jest pomoc, logopeda przeprowadza indywidualne rozmowy omawiając problemy dziecka. Dzieci są kwalifikowane na zajęcia za zgodą rodziców. Zajęcia prowadzone są indywidualnie z każdym dzieckiem. Konieczna jest też systematyczna praca z dzieckiem wg wskazówek logopedy. Praca ta prowadzona jest podczas pobytu dziecka w przedszkolu.

TERAPIA PEDAGOGICZNA - Pedagog odpowiedzialny za pedagogiczną opiekę nad wszystkimi dziećmi, koordynuje pracę terapeutyczną. W ciągu całego roku prowadzi poradnictwo pedagogiczno-psychologiczne  dla rodziców oraz konsultacje z wychowawcamigrup – nauczycielami.  Odbywa się także indywidualna terapia pedagogiczna dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi. Opieka pedagogiczna w przedszkolu polega na stymulowaniu rozwoju psychicznego dzieci poprzez indywidualne ćwiczenia funkcji poznawczych i percepcyjnych oraz pomocy w pokonywaniu trudności interpersonalnych i problemów emocjonalnych.

JĘZYK ANGIELSKI, JĘZYK NIEMIECKI - Nauka języka angielskiego i niemieckiego dzieci w wieku przedszkolnym, polega głównie na kontakcie z językiem w formie zabawowej, opartej na bezpośrednim kojarzeniu przedmiotów, zjawisk i czynności ze słowem. W toku prowadzonych zajęć dziecko przyswaja sobie brzmienie języka, uczy się rozumienia języka. Są to jedne z wielu ulubionych zajęć dzieci w przedszkolu. Celem zajęć jest: zapoznanie dzieci z językiem angielskim i niemieckim, rozwinięcie umiejętności mówienia i rozumienia ze słuchu. Tematyka zajęć jest związana ze światem dziecka (zabawy, przyjaciele, dom), każde zajęcia uatrakcyjniają gry, piosenki, zabawy ruchowe, historyjki, wierszyki. Tematyka zajęć z języków jest skorelowane z tematyką zajęć w przedszkolu oraz na bieżąco utrwalana na zajęciach z dziećmi.

ZAJĘCIA MULTIMEDIALNE - Celem zajęć jest zainteresowanie dzieci techniką informatyczną i wdrażanie do świadomego korzystania z niej, ukazywanie użyteczności komputerów w nauce i zabawie oraz stworzenie warunków do osiągnięcia umiejętności posługiwania się komputerem, jego oprogramowaniem i technologią informacyjną. Zajęcia te maja także na celu wyrównywania deficytów rozwojowych dzieci w wieku przedszkolnym oraz wyrównywanie szans edukacji informatycznej wszystkich dzieci przedszkolnych, ze szczególnym uwzględnieniem pracy wyrównawczej dziecka z komputerem, tablicą multimedialną i z programami edukacyjnymi. Nabycie umiejętności komputerowych pomoże dzieciom w dalszej edukacji. Właściwe wykorzystanie środków multimedialnych poszerzy zakres wiedzy dzieci przedszkolnych z różnych dziedzin życia. W bieżącym roku szkolnym planowany jest zakup tablicy multimedialnej do przedszkola przez co wzbogacony zostanie warsztat pracy nauczycieli i szersze uwzględnienie TIK – technologii informacyjno-komunikacyjnych.


RELIGIA - Zajęcia prowadzone są we wszystkich grupach. Sposób przekazywania wiadomości dostosowany jest do możliwości dzieci. Celem katechezy przedszkolnej jest zbliżenie dziecku fundamentalnej prawdy wiary katolickiej. Proste modlitwy, biblijne historie, religijne piosenki, wpajanie chrześcijańskich tradycji – z tym spotka się każdy przedszkolak podczas katechezy.

ZAJĘCIA PLASTYCZNE - Zajęcia plastyczne zajmują ważne miejsce w programie nauczania przedszkolnego. Wiążą się z koniecznością rozwijania zdolności dziecka i jego potrzebą otwierania się na świat - twórczość plastyczna jest jedną z ważniejszych form działalności dziecka w wieku przedszkolnym dla dziecka jego własna twórczość jest źródłem radości, dobrej zabawy, zaangażowania i podstawową formą uczenia się, oraz zdobywania wiedzy w otaczającej rzeczywistości. Prowadzenie zajęć plastycznych sprzyja aktywizowaniu myślenia, przyczynia się do rozwoju samodzielności, refleksyjności i pomysłowości. Działalność plastyczna jest formą bardzo ważną. Łączy ze sobą procesy motoryczne, poznawcze i emocjonalne, przyczyniając się do harmonijnego rozwoju osobowości dziecka. Często są formą terapii w pracy z dzieckiem. Ponadto działalność plastyczna będąca powszechną potrzebą dzieci, stwarza szerokie pole dla ich własnej ekspresji i samorealizacji możliwości twórczych. Techniki plastyczne stosowane podczas zajęć są różnorodne, a pomoce do zajęć atrakcyjne, estetyczne, zaś same zajęcia przypominają wspaniałą zabawę. Organizując zajęcia plastyczne pamiętamy, że w każdym dziecku kryją się zdolności, siła wyobraźni i kreatywność, trzeba je tylko ożywić, rozwijać i wspierać.

ZAJĘCIA UMUZYKALNIAJĄCE - Muzyka ma ogromny wpływ na rozwój wszechstronny dziecka, co potwierdzają liczne badania naukowe. Praca nad umuzykalnieniem dziecka ma dla jego ogólnego rozwoju wielkie znaczenie, zarówno zdrowotne, jak kształcące i wychowawcze. Śpiewanie piosenek, prowadzone w sposób właściwy, wpływa na rozwój klatki piersiowej oraz wzmocnienie więzadeł głosowych. Zajęcia grupowe prowadzone przy muzyce lub śpiewie kształcą ogólną koordynację ruchową dziecka oddziaływują dodatnio na prace narządów wewnętrznych (płuc, serca) oraz układ nerwowy. Zajęcia umuzykalniające rozwijają wyobraźnię dziecka, wzbogacają jego słownictwo i poprawiają wymowę. Treść poznawanych piosenek rozszerza zakres jego wiadomości o świecie i ludziach. Opanowanie tekstu słownego ćwiczy pamięć, sprzyja rozwojowi prawidłowej wymowy oraz umożliwia prowadzenie ćwiczeń ortofonicznych w związku z opracowaną piosenką. Przyswajając sobie piosenki lub zapamiętując kolejność ruchów w zabawie lub tańcu dziecko uczy się myślenia i koncentrowania uwagi. Zajęcia umuzykalniające wdrażają dziecko do porządku i ładu, szybkiej orientacji i decyzji. Wszystkie formy zajęć umuzykalniających kształcą wrażliwość estetyczną dziecka, wzbudzają jego zamiłowanie do śpiewu, muzyki i ruchu przy muzyce. Widoczne zainteresowanie i zdolności muzyczne są  w sposób właściwy pielęgnowane i rozwijane. Przez zajęcia umuzykalniające dziecko zdobywa różne umiejętności; uczy się słuchać, poruszać zgodnie z muzyką w zabawie lub tańcu, grać na instrumentach perkusyjnych. Zajęcia umuzykalniające spełniają główną rolę pobudzania dziecięcej aktywności, radości i przyjemności. Atmosfera radości i swobody w kontaktach z muzyką jest niezbędna dla rozwoju dziecka. Wychowanie muzyczne odgrywa ważną rolę również w wychowaniu umysłowym dziecka. Muzyka uczy prostych operacji umysłowych, takich jak: porównywanie, analiza, synteza, abstrahowanie. Zgodnie z przyjętymi w Polsce koncepcjami wychowanie muzyczne powinno opierać się na następujących formach aktywności dzieci: ruch przy muzyce, śpiew dzieci, gra na instrumentach, słuchanie muzyki., tworzenie muzyki.

PRZYGOTOWANIE DZIECKA DO NAUKI CZYTANIA I PISANIA - Przygotowanie do nauki czytania i pisania ma na celu dążenie do osiągnięcia przez dziecko jak najwyższego poziomu sprawności analizatora słuchowego, wzrokowego i kinestetyczno- ruchowego. Każde dziecko ma własny, indywidualny rytm i tempo rozwoju, dlatego powinno być traktowane w tym zakresie indywidualnie. Ćwiczenia rozwijające analizator słuchowy łączymy z ćwiczeniami rozwijającymi analizator wzrokowy. Analizie i syntezie fonemowej towarzyszy bierne poznanie liter. Równocześnie prowadzimy ćwiczenia oddechowe, fonacyjne i artykulacyjne. Czytanie i pisanie wymaga dobrej orientacji w przestrzeni, dlatego uczymy dzieci orientacji w schemacie własnego ciała. Punktem odniesienia dla prawej i lewej strony ciała jest serce. Orientacja przestrzenna ułatwi dziecku rozpoznanie i nazywanie liter mających ten sam kształt, lecz różne ułożenie w przestrzeni: n-u, p-b-d, M-W. Uczymy właściwego posługiwania się przyborami do pisania i rysowania. Wprowadzamy ćwiczenia kreślenia liter po śladach z zachowaniem właściwej drogi pisania.
                  

                                                                                                                    

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz