eTWINNING

ROK SZKOLNY 2018/2019


 Czym jest eTwinning w przedszkolu?

Jest to edukacyjny program Unii Europejskiej, który promuje wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w szkołach europejskich. W przypadku przedszkola jest to wykorzystanie Internetu do współpracy z bliźniaczymi placówkami w Europie i realizacji podstawy programowej poszerzonej o nowe, niekonwencjonalne i atrakcyjne dla dzieci formy,  rozwijanie kompetencji technicznych, językowych i interkulturowych. Poprzez kontakty z rówieśnikami z krajów partnerskich dzieci uczą się tolerancji, otwierają się na inne kultury i języki, co daje nadzieję na wykreowanie w dzieciach otwartości wobec świata w kontekście globalnym. Nie do przecenienia jest fakt, iż nabywają one umiejętności i poszerzają wiedzę z różnych obszarów podstawy programowej wychowania przedszkolnego, w zależności od tematyki realizowanego projektu.

eTwinning otwiera nasze przedszkole na Europę i daje możliwość czerpania z tej niezwykłej współpracy korzyści przez wszystkich uczestników projektu: dzieci i ich rodziców, nauczycieli i przedszkola jako instytucji. Nauczyciele zarejestrowani w Programie uczestniczą w Warsztatach Doskonalenia Zawodowego organizowanych w kraju i za granicą, konferencjach, laboratoriach i kursach e-learningowych.Korzyści dla dzieci z realizacji projektów eTwinning:
 • świetna zabawa;
 • rozwijanie różnych umiejętności (plastycznych, muzycznych, aktorskich, organizatorskich) oraz wyobraźni podczas twórczej aktywności;
 • zdobywanie umiejętności pracy w zespole;
 • poczucie bycia odpowiedzialnym za „coś ważnego”;
 • budowanie zainteresowania literaturą, sztuką teatru i plastyką w niezwykły, interesujący sposób;
 • poszerzanie wiedzy o świecie i innych kulturach;
 • zainteresowanie dzieci nowoczesnymi technologiami;
 • zachęcenie dzieci do nauki języków obcych.

Korzyści dla przedszkola z realizacji projektów eTwinning:
 • poszerzenie przez nauczycielki umiejętności w zakresie korzystania z nowoczesnych technologii informacyjnych;
 • możliwość realizacji postulatu aktywnego uczestnictwa dziecka w procesie edukacji;
 • okazja poznania form i metod pracy wykorzystywanych w innych krajach;
 • poszerzenie oferty edukacyjnej przedszkola;
 • promocja przedszkola;
 • wzmocnienie współpracy przedszkola z rodzicami;
 • bodziec do intensywnej nauki języka angielskiego.


W naszym przedszkolu w bieżącym roku szkolnym rozpoczęliśmy realizację nowych projektów. Relacje z zaplanowanych aktywności oraz efekty współpracy z rówieśnikami z niemalże całej Europy, powstałe z wykorzystaniem narzędzi multimedialnych oraz wszelakie działania o realizacji projektu aktualizowane będą na bieżąco.
I LOVE MY COUNTRY

O PROJEKCIE
Projekt ma służyć pomocą nauczycielom przedszkoli i szkół w przygotowaniu wychowanków do otworzenia dziecięcych serc i umysłów na historię kraj ojczystego i  innych krajów oraz ludzi w nich żyjących. Ważną rolę odgrywać będzie przybliżenie symboli narodowych różnych krajów oraz rozwijanie zainteresowań historią i kultura innych krajów. Poznanie tematów dotyczących Europy ma dostarczyć interesujących, pożytecznych wiadomości i umiejętności oraz pięknych przeżyć naszym uczniom.

CELE:
 • Dostarczenie dzieciom możliwości doskonałej zabawy, rozwijanie zdolności i zainteresowań obyczajami, historią i tradycją swojego kraju oraz innych krajów europejskich.
 • Inspirowanie i wyzwalanie potrzeby twórczej ekspresji dzieci w wyrażaniu swoich przeżyć w odniesieniu do poznanych twórców literatury, muzyki, sztuki.
 • Kształtowanie poznawczego i emocjonalnego stosunku dziecka do innych krajów.
 • Wzbogacanie wiadomości, słownictwa, doświadczeń w zakresie edukacji europejskiej.
 • Kształtowanie poczucia więzi z otoczeniem społecznym i przyrodniczym poprzez poznawanie kultury, poznawanie zwyczajów, tradycji oraz historii i przyrody w zakresie dostępnym najmłodszym.

POSTĘP DZIAŁAŃ:
Projekt realizowany będzie roku od listopada 2018 do maja 2019 roku. Dzieci będą aktywnie uczestniczyć w zajęciach o tematyce patriotycznej. Przedszkola i szkoły będące partnerami w projekcie będą prezentować swój kraj, swoje symbole narodowe, tradycje, charakterystyczne  elementy regionów  (np. tańce, stroje ludowe, piosenki,  potrawy), sławnych ludzi,  zabawy. Będzie także prezentował rejony i przyrodę swojego kraju np. podczas spaceru lub wycieczek. Prezentacja (zdjęcia, filmy)  będzie informacją dla uczniów i dzieci o innych krajach – będą poznawać historię  i tradycje innych krajów oraz poznawać i doskonalić język obcy. 

SPODZIEWANE REZULTATY:
Poprzez działania dzieci wymienią doświadczenia i informacje o innych krajach. Będą mogły doświadczyć różnych sytuacji  oraz w pełni rozwijać swoją osobowość. Ukształtują postawę własnej tożsamości jako fundament tworzenia postaw otwartych na różnych ludzi, kultury i ich zrozumienia. Działania przyczynią się do poznawanie tradycji, obyczajów i kultury innych krajów europejskich, dostrzeżenia różnic oraz przyczynią się do poszanowanie odmienności kulturowej innych.  Uczniowie i dzieci  poznają charakterystyczne zabytki i atrakcje turystyczne rejonów, poznają niektóre zabytki państw europejskich i atrakcje turystyczne współpracujących państw,  dostrzegą charakterystyczny wygląd zabytków i ich piękno. Poznają kuchnie innych narodów, wykonają charakterystyczne potrawy przedstawionego państwa. Pokonają także bariery językowe oraz poznają zwroty w innych językach.THE WORLD OF CHILDREN'S DREAMS


Cele projektu:
 • Zapoznanie się z tradycjami i literaturą różnych krajów;
 • Zapoznanie się z nowymi narzędziami informatycznymi;
 • Rozwijanie umiejętności czytania, pisania, słuchania i mówienia;
 • Rozwój współpracy w procesie uczenia się i nauczania;
 • Motywowanie do współpracować ze sobą;
 • Tworzenie myślenia krytycznego i logicznego.

MATERYALİM (AMACIMIZ; ÖĞRETMENLER OLARAK BIRBIRIMIZE YARDIMCI OLMAK, KALICI ÖĞRENME IÇ DA DAHA ÇOK 3 BOYUTLU MATERYALLER GELIŞTIRMEK)


O PROJEKCIE:

Czy chciałbyś, aby nasi uczniowie byli bardziej aktywni w procesie nauczania, rozwijali i dzielili się MATERIAŁAMI oraz aby byli bardziej przydatni dla siebie nawzajem i dla naszych uczniów w celu realizacji stałego uczenia się?
MATERIAŁY - naszym celem jest pomaganie sobie nawzajem jako nauczycielom, opracowanie bardziej trójwymiarowych materiałów.
UWAGA: Można również tworzyć i opracowywać nieswoiste materiały. Naszym celem jest zapewnienie stałego uczenia się, nie musi być po prostu oryginalne.

CELE
 • Opracowywanie materiałów;
 • Rozwijanie myślenia i zainteresowań;
 • Zaangażowanie ucznia;
 • Zwiększenie komunikacji nauczycieli;
 • Tworzenie wspólnego materiału;
 • Aby umożliwić naszym uczniom tworzenie własnych materiałów.

MUSISZ SIĘ TROCHĘ POŚMIAĆ  


O PROJEKCIE
My, nauczyciele; spędzamy większość dnia z naszymi uczniami i spotykamy wiele absurdalnych wydarzeń. Postanowiliśmy zrobić ten projekt, aby zwiększyć komunikację między uczniami, a także  bawić z uczniami, dzieląc się zabawnymi słowami i zachowaniami, które wymyślają uczniowie. 

WYNALAZCA OD MATEK PO DZIECI

O PROJEKCIE
Dzieci w wieku przedszkolnym są bardzo otwarte na naukę, ciekawość, dociekliwość i nowe informacje. Jednym z najważniejszych działań wspierających rozwój dzieci w tym kierunku jest "Nauka i działania na rzecz przyrody". Celem tych działań jest poprawa umiejętności komunikacji werbalnej, samodzielnego myślenia i umiejętności interpretacyjnych dzieci oraz większa wrażliwość na środowisko. Bardzo ważne jest przygotowanie środowiska edukacyjnego, w którym przedszkolaki mogą badać, znajdować związki przyczynowo-skutkowe i przewidywać. Z tego powodu należy zapewnić odpowiednie zajęcia naukowe i przyrodnicze w celu ich rozwoju i powinny one być informowane o swoim otoczeniu poprzez naukę i życie.

CELE
·         Uczenie się przez eksperymentowanie;
·         Rozwijanie zdolności obserwacji i eksperymentów;
·         Rozwijanie umiejętności rozwiązywania problemów;
·         Rozwianie motywacji i ciekawości  do poszukiwania odpowiedzi na pytania;
·         Zwiększenie wydajności szkoły dla dzieci
·         Rozwijanie zainteresowań dzieci. 


ROK SZKOLNY 207/2019

HOW DO YOU CELEBRATE CARNIVAL - SHROVE TUESDAY?
O PROJEKCIE
A project to explore the different traditions to celebrate Carnival on Shrove Tuesday, before the start of Lent. Sharing art work and photos, maybe with some written explanations. What foods, activities, costumes...
Projekt eksploracji różnych tradycji karnawałowych, zwyczajów przed rozpoczęciem Wielkiego Postu. Dzielenie się dziełami sztuki i zdjęciami, może z kilkoma pisemnymi wyjaśnieniami. Jakie pokarmy, zajęcia, kostiumy ...

CELE
Pupils will present the traditional carnival celebrations of their country. Share through photos and presentations with other schools in different countries.Pupils will have the opprtunity to explore traditions from other countries.
Uczniowie zaprezentują tradycyjne karnawałowe obchody swojego kraju. Udostępnij zdjęcia i prezentacje w innych szkołach w różnych krajach. Uczniowie będą mieli okazję poznać tradycje z innych krajów.

POSTĘP DZIAŁAŃ
Each school will represent their traditions as art work and maybe a written explanation. It would be great if each school could share photos of their celebrations. The work will be shared on the Partner Forum. As Carnival is the 13 February this year the aim end could be to share your schools artwork and photos of your celebration by the end of the following week - 23rd February.
Każda szkoła będzie reprezentować ich tradycje jako dzieło sztuki i może podać pisemne wyjaśnienie. Byłoby wspaniale, gdyby każda szkoła mogła udostępniać zdjęcia z ich uroczystości. Prace zostaną udostępnione na Forum partnerów. Ponieważ karnawał trwa do 13 lutego w tym roku, celem końcowym może być udostępnienie twoich prac szkolnych i zdjęć z uroczystości do końca następnego tygodnia – 23lutego.

SPODZIEWANE REZULTATY
By the end of the project I hope that the children have had the opportunity to explore the traditions of their own country and learnt a little of the history behind them Also that pupils have learnt something new about how different countries celebrate the same festival.
Pod koniec projektu mam nadzieję, że dzieci miały okazję poznać tradycje własnego kraju i nauczyły się trochę historii. Również uczniowie dowiedzieli się czegoś nowego o tym, jak różne kraje obchodzą ten sam festiwal.COLOURS AND SHAPES
O PROJEKCIE
We would like to see how other kindergarten create activities to teach colours and shapes to the children and share ideas, videos, games and crafts done in class so that we can learn from each other.
Chcielibyśmy zobaczyć, jak inne przedszkola tworzą zajęcia, aby uczyć dzieci kolorów i kształtów oraz dzielić się pomysłami, filmami wideo, grami i rzemiosłem wykonanymi w klasie, abyśmy mogli uczyć się od siebie nawzajem.

CELE
Kids will learn to identify shapes, colours and their names through hands on activities and different medias.
Dzieci nauczą się rozpoznawać kształty, kolory i ich nazwy poprzez ręce na zajęciach i różnych mediach.

SPODZIEWANE REZULTATY
We will share materials done be the children on the project twinspace by using videos, powerpoints etc.
Podzielimy się materiałami wykonanymi przez dzieci z projektu TwinSpace, używając filmów, powerpointów itp.

POSTĘP DZIAŁAŃ
We will post and share the kids work and how things are done so that we can learn from each other. every day we will do activities and listen to songs related to colours and shapes. Children will be an active part of this project as they will learn through play and other medias.
Będziemy publikować i dzielić się pracą dzieci i jak to się robi, abyśmy mogli uczyć się od siebie nawzajem. Codziennie będziemy robić zajęcia i słuchać piosenek związanych z kolorami i kształtami. Dzieci będą aktywnie uczestniczyć w tym projekcie, ponieważ będą się uczyć poprzez zabawę i inne media.


O PROJEKCIE
For this project partners would be sharing the love through the Project Journal to celebrate St.Valentine's day with lots of LOVE from a classroom point of view. Partners will choose their own ways to showcase LOVE , through writings, drawings, language, cards, play, games, videos, drama etc etc.
W tym projekcie partnerzy będą dzielić się miłością poprzez Dziennik projektu, aby świętować dzień św. Walenty z mnóstwem MIŁOŚCI z punktu widzenia klasy. Partnerzy będą wybierać własne sposoby prezentowania MIŁOŚCI poprzez pisma, rysunki, język, karty, gry, gry, filmy, dramaty itp.

CELE
This short project is aimed to fill the Project Journal with lots of LOVE to over rule the hate and conflicts our world is surrounded in. Love is UNIVERSAL and it has NO BOUNDARIES.
Ten krótki projekt ma na celu wypełnienie Dziennika Projektu mnóstwem MIŁOŚCI, aby rządzić nienawiścią i konfliktami, w których nasz świat jest otoczony. Miłość jest UNIWERSALNA i NIE MA ŻĄDOLNOŚCI.

POSTĘP DZIAŁAŃ
For this project students would be working with their teachers respectively who would be preparing sufficient lessons according to the topic. Projects would be then displayed on the Project Journal to have a diary filled with items to shared across different countries.
W przypadku tego projektu uczniowie pracowaliby odpowiednio z nauczycielami, którzy przygotowywali odpowiednie lekcje zgodnie z tematem. Projekty będą następnie wyświetlane w Dzienniku projektu, aby mieć dziennik wypełniony przedmiotami do współdzielenia w różnych krajach.

SPODZIEWANE REZULTATY
Students would learn that LOVE is celebrated in different countries as well and that although there is negativity around the current world we live in, LOVE dominates when everyone unites together.
Uczniowie dowiedzieliby się, że MIŁOŚĆ jest obchodzona również w różnych krajach i że chociaż istnieje negatywny wpływ na obecny świat, w którym żyjemy, LOVE dominuje, gdy wszyscy jednoczą się razem.
HAND-MADE EASTER CARDS
O PROJEKCIE
The project consist in Easter cards exchange. Every school makes some cards, than send them to another partner and write "Happy Easter" in original language.

Projekt polega na wymianie kart wielkanocnych. Każda szkoła tworzy karty, a następnie wysyła je do innego partnera i pisze "Happy Easter" w oryginalnym języku.DEDEM VE BEN

ABOUT THE PROJECT
In our project, it aims to introduce and familiarize with our culture through photos, to strengthen the ties between generations, to increase loyalty of students in their cultures by providing more permanent knowledge of their cultures and contributing to the transmission of a generation between them.
Culture as a living system depends on many factors. It is obvious that cultures, in other words the way of life, depend on many things, such as economics, technology, geography, philosophy of the era. Photographs, as witnesses of time, reflect the facts of cultures since they were made.
Culture is perceived by students as a magazine that has no relation to the past and is consumed. The aim of this project is to familiarize school students with cultures to protect cultural elements quickly consumed by rapidly changing technological factors, establishing ties with the past. The aim of our project is to strengthen the ties between generations, thanks to which students can achieve a more permanent culture, to increase their involvement in culture, whose aim is to contribute to the transfer between the culture of generations.
Culture is based on many factors as a living system. Cultural life, or culture, period of economics, technology, geography, philosophy, such as many factors, are interrelated. As witnesses of time, photographs reflect the cultural elements of the period in which they were drawn.
Culture is perceived and consumed periodically before young people from modern times are associated with the past. In this project for high school students to get familiar with the cultures of our time quickly consumed rapidly changing technological factors with elements of culture, it is to be completed to establish connections from the past.

Young people who, thanks to the photographs, realize their folklore cultures, develop in the direction of folklore.

O PROJEKCIE
W naszym projekcie ma on na celu wprowadzenie i zapoznanie się z naszą kulturą poprzez zdjęcia, wzmocnienie więzi między pokoleniami, zwiększenie lojalności uczniów w ich kulturach poprzez dostarczanie bardziej stałej wiedzy o ich kulturach i przyczynianie się do przekazywania między nimi pokolenia.
Kultura, jako żywy system, zależy od wielu czynników. Jest oczywiste, że Kultury, innymi słowy sposób życia, zależą od wielu rzeczy, takich jak ekonomia, technologia, geografia, filozofia epoki. Fotografie, jako świadkowie czasu, odzwierciedlają fakty kultur od czasu ich wykonania.
Kultura jest postrzegana przez uczniów jako czasopismo, które nie ma żadnego związku z przeszłością i jest konsumowane. Celem tego projektu jest zapoznanie uczniów szkół  z kulturami, aby chronić elementy kulturowe szybko zużywane przez szybko zmieniające się czynniki technologiczne, ustanawiając związki z przeszłością. Celem naszego projektu jest wzmocnienie więzi między pokoleniami, dzięki czemu studenci mogą osiągnąć trwalsze o kulturach, aby zwiększyć zaangażowanie do kultury, której celem jest przyczynianie się do transferu między kulturą pokoleń.
Kultura opiera się na wielu czynnikach jako na żyjącym systemie. Życie kulturalne, czyli kultura, okres ekonomii, technologia, geografia, filozofia, takie jak wiele czynników, są ze sobą powiązane. Jako świadkowie czasu, fotografie odzwierciedlają kulturowe elementy okresu, w którym zostały narysowane.
Kultura jest postrzegana i spożywana okresowo, zanim młodzi ludzie z czasów współczesnych są związani z przeszłością. W tym projekcie dla uczniów szkół średnich, aby zapoznać się z kulturami naszych czasów szybko zużywane szybko zmieniających się czynników technologicznych z elementami kultury, to ma być zakończony do ustanowienia połączenia z przeszłości.
Młodzi ludzie, którzy dzięki zdjęciom uświadamiają sobie swoje folklorystyczne kultury, rozwijają się w kierunku folklorystycznym.

Osterkarten an und von verschiedenen europäischen Ländern (Kinder im Alter von 4 bis 12]


O PROJEKCIE
Ziel: andere europäische Länder, deren Sprache kennen lernen und auch hören; Ostergrüße an andere in der Muttersprache vermitteln;
Ostergrußkarten im Format A4, von den Kindern am PC oder per Hand erstellt;
Zusätzlich Videogrußbotschaft (kurz), um die Sprache auch zu hören;
Stichtag 15. März 2018 - Versenden der Grußbotschaften und Videos an Partnerschulen per Email (so viele wie möglich);
Alter der teilnehmenden Schüler: kann von 4 bis 12 sein

Cel: inne kraje europejskie, nauka i słuchanie ich języka; Przekazywanie wielkanocnych pozdrowień w języku ojczystym;
Wielkanocne kartki z życzeniami w formacie A4, stworzone przez dzieci na PC lub ręcznie;
Dodatkowo komunikat powitania wideo (krótki), aby usłyszeć również język;
Termin 15 marca 2018 r. - Wysyłanie wiadomości i filmów z pozdrowieniami do szkół partnerskich pocztą elektroniczną (w miarę możliwości);
Wiek uczestniczących uczniów: może wynosić od 4 do 12

CELE
·         Kennenlernen und Hören anderer europäischer Sprachen;
·         Verschiedene Schriftbilder vergleichen;
·     Eigenes Verfassen und Gestalten einer Ostergrußkarte (Förderung der eigenen Kreativität); Eigene Ideen (Projekt) in Wirklichkeit umsetzen.

·         Poznawanie i słuchanie innych języków europejskich;
·         Porównywanie różnych krojów pisma;
·         Pisanie i projektowanie wielkanocnych kartek okolicznościowych (promowanie własnej kreatywności);
·         Realizacja swoich pomysłów w rzeczywistości

POSTĘP DZIAŁAŃ
Partnerschulen sollen aus so viel europäischen Ländern wie möglich kommen, damit möglichst viele unterschiedliche Sprachen zu sehen und hören sind.
Jede Partnerschule verfasst und gestaltet unabhängig voneinander bis spätestens 15. März 2018 eine Ostergrußkarte und gestaltet ein kurzes Video. Es nehmen ganze Klassen (eine oder mehrere, je nach Schule) teil.
Je nach Alter entscheiden die SchülerInnen, wie diese gestaltet wird, und was darauf stehen soll. Die Karte selbst wird von den Kindern gestaltet. 
Arbeit mit dem Partner: je nach Notwendigkeit, ein Mal (noch keine Erfahrung, es könnte auch öfter sein)
Szkoły partnerskie powinny pochodzić z jak największej liczby krajów europejskich, tak aby można było zobaczyć i usłyszeć jak najwięcej różnych języków.
Każda szkoła partnerska niezależnie pisze i tworzy kartkę z życzeniami wielkanocnymi najpóźniej do 15 marca 2018 roku i nagrywa krótki film. Istnieją całe klasy (jedna lub więcej, w zależności od szkoły).
W zależności od wieku uczniowie decydują, jak je zaprojektować i co na nim napisać. Sama karta jest zaprojektowana przez dzieci.
Współpracuj z partnerem: w zależności od potrzeb, raz (bez doświadczenia, może być częściej)

SPODZIEWANE REZULTATY
Auswertung der Zusendungen im Unterricht (Klang der Sprachen, eventuell einzelne Worte heraushören und erkennen; Schriftbild)
Ocena zgłoszeń w klasie (dźwięk języków, ewentualnie słuchanie i rozpoznawanie poszczególnych słów, krój pisma)

O projekcie
Projekt ten został opracowany w ramach obszarów programowych, zgodnie z tematem "My, kim jesteśmy - lokalne aspekty etnograficzne", zdefiniowanym w rocznym planie działań.
Istnieją tradycje, które pozostają w czasie i inne, które zostały utracone. Poprzez WATCH pomożemy dzieciom przeżyć i poznać lokalne tradycje.
Stworzenie WATCH będzie działało jako mediator edukacyjny, z którym
Dzieci i dorośli wyruszają w podróż przez tradycje (legendy, przepisy kulinarne, piosenki, ubrania itp.), Cechy różnych partnerów.
Współpraca elementów otaczającej społeczności (rodzina, sąsiedzi, gmina, ...) będzie działać jako wartość dodana dla rozwoju projektu

CELE
- Gromadzenie, odkrywanie i udostępnianie aspektów lokalnej etnografii;
- Promuj naszą lokalną tożsamość;
- Rozwijanie wiedzy o nowych krajach, kulturach, językach, zwyczajach i tradycjach.
- Ułatwienie relacji i komunikacji między partnerami z różnych obszarów kraju.
- Przyczynianie się do rozwoju postaw szacunku, ochrony i waloryzacji lokalnego dziedzictwa.
-Opracowanie i stosowanie umiejętności ICT
- Promowanie współpracy między szkołami oraz między szkołą a otaczającą społecznością (rodzina, sąsiedzi, ...)

POSTĘP DZIAŁAŃ
Opracowanie projektu obejmie prezentację wśród różnych uczestników, prezentację szkoły i społeczności, w której jest ona umieszczona. Przez cały czas trwania projektu zostaną przedstawione propozycje miesięcznych działań, takich jak wymiana i wykorzystywanie legend, przepisy kulinarne i miejsce do odwiedzenia, muzyka, gry, w oparciu o następujący harmonogram:
Listopad - odkrycie siebie i innych
Grudzień - odkrycie receptur innych czasów
Styczeń - do odkrycia pieśni i tańców innych czasów;

Luty - opowiadania i legendy innych czasów;

• Poznawanie tradycji w różnych krajach.


O PROJEKCIE
Chcemy poznać żywność z innych krajów i stworzyć elektroniczną książkę kucharską
z przepisami przygotowanymi przez wszystkich naszych partnerów. Chcielibyśmy również podzielić się informacjami na temat typowych produktów spożywczych z naszych krajów.
CELE:
Mamy nadzieję, że uczniowie będą lepiej rozumieli żywność, a tym samym kulturę innych krajów europejskich. Poprzez dzielenie się informacjami o własnej kulturze uczniowie będą mieli poczucie dumy. Zamierzamy wypr óbować własny przepis na lekcji i udostępnić zdjęcia, aby projekt mógł mieć wpływ na umiejętności gotowania. Projekt będzie miał pozytywny wpływ na nasze umiejętności językowe. Mamy nadzieję, że każda grupa podzieli się słownictwem dla wspólnej żywności z ich kraju. Uczniowie będą również brać udział w pisaniu i czytaniu przepisów, czasem w obcym języku.

POSTĘP DZIAŁAŃ:

Projekt będzie trwał od 29.1.18 do 30.3.18. Każda faza potrwa około 1 tygodnia.
1. Pierwszym etapem będzie krótkie przedstawienie się w przestrzeni bliźniaczej. 2. Następnie chcielibyśmy, aby każda szkoła stworzyła podstawowy słownik obrazkowy wspólna żywność z ich obszaru / kraju. Może to być prosty dokument słowny które można opublikować, aby partnerzy mogli je przeczytać. 3. Następnym etapem będzie opublikowanie strony z co najmniej jedną typową recepturą ze swojej kraj. Chciałbym wtedy spróbować zestawić je w jedną książkę "Przepis" dokumentować i mieć nadzieję na dołączenie stron ze słownikiem obrazkowym. 4. Ostatnim etapem będzie wypróbowanie przepisu i publikowanie zdjęć i komentarze na temat tego doświadczenia. SPODZIEWANE REZULTATY Mamy nadzieję, że otrzymamy książkę kucharską, którą partnerzy mogą pobrać. Uczący się i nauczyciele, którzy uczestniczą, zdobędą bogatą wiedzę na temat żywności
i kultury. Mamy również nadzieję nauczyć się języka związanego z jedzeniem i poprawić nasze umiejętności gotowania.
O PROJEKCIE
E-twinning jest w tym roku tematem dziedzictwa kulturowego, więc pomyśleliśmy, że ważne jest przekazanie legend różnych kultur w przyszłości. I planowaliśmy, że nasz projekt będzie pomostem między krajami.

CELE
- Poznawać ludzi w różnych kulturach, współpracować
-Możliwość korzystania z internetowych narzędzi komunikacyjnych
- Być w stanie rozpoznać legendy innych kultur i kultur
- Rozwijanie umiejętności językowych.
- Rozwijanie umiejętności cyfrowych.
- Aby zwiększyć pewność siebie

POSTĘP DZIAŁAŃ
W pierwszym tygodniu marca szkoły publiczne będą udostępniać zdjęcia w Internecie, aby zaprezentować swoje szkoły. Będą miały internetowe wywiady. Będą również wysyłać swoje miasta i ich pocztówki do poszczególnych krajów oraz broszury.
W drugim, trzecim, czwartym, piątym tygodniu marca partnerzy poznają legendę swojego miasta. Wyniki badań i zdjęcia zostaną zaprezentowane na panelu e-twinning.
Pod koniec miesiąca każdy z partnerów podzieli się zdjęciami przygotowanego przez siebie panelu.
W kwietniu partnerzy podzielą się drugą legendą, którą wybiorą, podobnie jak w poprzednim miesiącu, i krokami, jakie podjęli.
W maju przygotowane legendy zostaną przekształcone w e-booki wraz z ich obrazami.

SPODZIEWANE REZULTATY
Rozpoznawać środowisko i kulturę
Aby zwiększyć wiedzę o obcych kulturach
Aby współpracować z rówieśnikami, zrozum ważność pracy grupowej i zrozum jej potrzebę
Dzięki niemu studenci będą rozwijać swoją kreatywność.O projekcie

Głównym celem tego projektu jest edukacja dzieci. Zaczną analizować zwierzęta i zwierzęta w miastach. W drugim etapie skupią się na zwierzętach w różnych ekosystemach europejskich. Wreszcie odwiedzą miejsce, w którym żyją i zobaczą sytuację.

CELE
- Poznawanie zwierząt żyjących w pobliżu i porównywanie ich z rundami animalas
- Uświadomienie sobie naturalnej różnorodności i jej znaczenia
- Stwórz naukę i przyjaźń z dziećmi w całej Europie
- Aby używać języka obcego do nauki nowych treści i komunikowania się z rówieśnikami

POSTĘP
Wrzesień: Użyj ścianki bliźniaczej, aby się nawzajem przedstawić
Październik: rób zdjęcia zwierząt wokół nas i pisz opisy
Porównaj dzikie zwierzęta wokół nas i pisz opisy
Listopad: wideokonferencja (przy użyciu Etwinning Live), aby zapytać o wątpliwości
uczniowie mają okrągłe zwierzęta w krajach rówieśników.
Książka dźwiękowa zwierząt: książka dźwiękowa, w której znaleźć można
brzmi, że zwierzęta mają nazwy w różnych językach
Grudzień: Przygotuj "Europejski album zwierząt"
Ostateczna refleksja na temat znaczenia poszanowania natury (prezenty z
dobre zachowanie)

OCZEKIWANE REZULTATY
Książka dźwiękowa zwierząt
Europejski album zwierząt
Zadbajmy o naturę (kolekcja prezentów)
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz