STATUT PRZEDSZKOLA


                                                                  Załącznik nr 1 do Uchwały nr /2017 Rady Pedagogicznej     Publicznego Przedszkola Wesołe Jabłuszko w Samborcu z dnia 21.11.2017 r.   STATUT
PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA
“WESOŁE JABŁUSZKO”
W SAMBORCU

PODSTAWĘ DO OPRACOWANIA NINIEJSZEGO STATUTU STANOWIĄ:
Podstawa prawna:
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2017 r. poz. 649).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U z 2017 r. poz.356).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 7 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U z 2017 r., poz.1147).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 25 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1591).
 • Rozporządzenie MEN w  sprawie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli (Dz. U z 2017 r. poz.610)
 • Rozporządzenie MEN z dnia 9 sierpnia 2017 roku w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz. U z 2017 nr 0 poz. 1616)
 • Rozporządzenie MEN z 24.08.2017 roku w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz. U z 2017r. nr 0, poz. 1635)
 • Akt założycielski.

SPIS TREŚCI:

Rozdział I.
POSTANOWIENIA OGÓLNE……………………………………………………..s. 4

Rozdział II
CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA……………………………………………….s. 5

Rozdział III
ORGANY PRZEDSZKOLA I ICH SZCZEGÓŁOWE KOMPETENCJE………s. 10

Rozdział IV
ORGANIZACJA DZIAŁALNOŚCI PRZEDSZKOLA…………………………...s. 13

Rozdział V
ZASADY ODPŁATNOŚCI…………………………………………………………..s. 19

Rozdział VI
NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY PRZEDSZKOLA…………………….s. 20

Rozdział VII
POMOC PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA……………………………s. 24

Rozdział VIII
PRAWA I OBOWIĄZKI DZIECI…………………………………………………..s. 30

Rozdział IX
RODZICE………………………………………………………………………………s. 32

Rozdział X
REKRUTACJA DZIECI DO PRZEDSZKOLA…………………………………….s. 34

Rozdział XI
GOSPODARKA FINANSOWA PRZEDSZKOLA…………………………………s. 34

Rozdział XII
POSTANOWIENIA KOŃCOWE……………………………………………………s. 35


 Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1
1. Przedszkole nosi nazwę:
Zespół Publicznych Placówek Oświatowych – Publiczne Przedszkole “Wesołe Jabłuszko”
w Samborcu.
2. Pełna nazwa przedszkola brzmi:
Przedszkole „Wesołe Jabłuszko”
Samborzec 79
27-650 Samborzec
3. Zespół Publicznych Placówek Oświatowych – Publiczne Przedszkole “Wesołe Jabłuszko” zwane jest dalej „przedszkolem”.
§ 2
4. Siedzibą przedszkola jest budynek położony w Samborzec 79, 27 – 650 Samborzec.
§ 3
5. Nazwa przedszkola jest używana w pełnym brzmieniu.
§ 4
6. Organem prowadzącym przedszkole jest Gmina Samborzec.
§ 5
7. Przedszkole jest jednostką organizacyjną gminy w rozumieniu art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.
§ 6
8. Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Świętokrzyski  Kurator Oświaty.
§ 7
9. Przedszkole jest placówką publiczną, która:
1)     realizuje programy wychowania przedszkolnego uwzględniające nową podstawę programową wychowania przedszkolnego;
2) zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie ustalonym przez organ prowadzący, nie krótszym niż 5 godzin dziennie;
3)      przeprowadza rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności;
4)      zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach.

Rozdział II
CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA
§ 8
1.Przedszkole realizuje cele i zadania określone w ustawie Prawo Oświatowe, przepisach wydanych na jej podstawie, a przede wszystkim w podstawie programowej wychowania przedszkolnego.
2. Celem przedszkola jest w szczególności:
1) wspomaganie indywidualnego rozwoju i edukacji dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym;
2)      wspieranie ciekawości, aktywności i samodzielności dzieci oraz kształtowanie wiadomości i umiejętności ważnych w dalszej edukacji szkolnej;
3)      wspomaganie rodzin w wychowaniu dzieci i przygotowaniu ich do nauki w szkole;
4)   troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną poprzez prawidłowe żywienie, dbanie o czystość i higienę osobistą, promowanie zdrowego trybu życia;
5)      budowanie u dzieci systemu wartości, w tym wychowanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe;
6)      rozwijanie umiejętności społecznych dzieci i kształtowanie u nich poczucia przynależności społecznej;
7) stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych;
8)  umożliwienie  dzieciom  podtrzymywania  poczucia  tożsamości  narodowej,  etnicznej, językowej i religijnej.

  § 9
1. Zadaniem przedszkola jest w szczególności:
1) umożliwienie realizacji programów wychowania przedszkolnego, z uwzględnieniem  indywidualnych możliwości psychofizycznych dziecka;
2)   zapewnienie opieki i wspomaganie rozwoju dzieci w przyjaznym, bezpiecznym i zdrowym środowisku;
3)    ochrona poszanowania godności osobistej dzieci oraz życzliwe i podmiotowe ich traktowanie poprzez indywidualne podejście do potrzeb i możliwości psychofizycznych;
4)  ochrona przed przemocą poprzez rozpoznawanie źródła zagrożenia i likwidowanie go we  współpracy z rodzicami, specjalistami i organizacjami wspomagającymi;
5) zapewnienie pomocy psychologiczno – pedagogicznej dzieciom, ich rodzicom oraz nauczycielom zatrudnionym w przedszkolu.

§ 10
1. Sposób realizacji zadań przedszkola z uwzględnieniem wspomagania indywidualnego rozwoju dziecka oraz wspomagania rodziny w wychowaniu dziecka oraz przygotowaniu go do nauki
w szkole:
1) udzielanie dzieciom pomocy psychologiczno–pedagogicznej oraz wspomagania indywidualnego rozwoju dziecka;
2)  organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi, odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości przedszkola;
3)  umożliwienie dzieciom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, językowej i religijnej (dzieci, które nie będą uczestniczyły w lekcjach religii, na czas ich trwania, przejdą z nauczycielem do innej grupy);
4)      rozpoznawanie potrzeb dzieci w zakresie edukacji, opieki, wychowania;
5)      prowadzenie działania prozdrowotnego i proekologicznego.
§ 11
1. Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi, dostosowując metody i sposoby oddziaływań, do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych, potrzeb środowiskowych, z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych, a w szczególności:
1)      zapewnia bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w przedszkolu oraz
w trakcie zajęć poza terenem przedszkola (sposób organizowania spacerów i wycieczek określa regulamin);
2)  dziecko uczęszczające na zajęcia dodatkowe organizowane w przedszkolu jest pod opieką osoby odpowiedzialnej za prowadzenie tych zajęć;
3) organizuje spożywanie posiłków zgodnie z zasadami żywienia oraz możliwościami technicznymi;
4)     zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa zarówno pod względem fizycznym jak i psychicznym oraz uświadamia konieczność przestrzegania ustalonych wspólnie zasad;
5)      w wypadkach nagłych wszystkie działania pracowników przedszkola, bez względu na zakres ich czynności służbowych, w pierwszej kolejności skierowane są na zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom;
6)  współpracuje z poradnią psychologiczno–pedagogiczną zapewniając w miarę potrzeb i możliwości konsultacje i pomoc.
2. Wszystkie urządzenia, sprzęt, meble są bezpieczne, dostosowane do wzrostu dzieci. Zabawki
     posiadają atest.
§ 12
1. Podstawowymi formami realizacji celów i zadań przedszkola są:
1)      obowiązkowe zajęcia edukacyjne z całą grupą;
2)      zajęcia stymulacyjne organizowane w małych zespołach;
3)      zajęcia specjalistyczne służące zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dzieci;
4)      okazje edukacyjne – stwarzanie dziecku możliwości wyboru zadań, czasu ich realizacji,
5)      zabawy dowolne dzieci;
6)      zajęcia dodatkowe.
§ 13
1. Zadania przedszkola w zakresie udzielania i organizowania pomocy psychologiczno- pedagogicznej realizowane są we współpracy z rodzicami, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i innymi poradniami specjalistycznymi, placówkami doskonalenia nauczycieli i innymi przedszkolami, szkołami i placówkami oraz podmiotami działającymi na rzecz rodziny i dzieci.
2. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna organizowana i udzielana przez przedszkole polega na:
1)  rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych dziecka;
2)  wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększania efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci.
3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje dyrektor przedszkola w formie:
1) zajęć specjalistycznych dla dzieci: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, wczesnego wspomagania rozwoju dziecka  oraz innych  zajęć o charakterze terapeutycznym;
2)      porad, konsultacji, szkoleń i warsztatów dla nauczycieli i rodziców.

§ 14
1. Przedszkole zapewnia dzieciom stałą opiekę w czasie zajęć w przedszkolu oraz poza przedszkolem.
1)  dyrektor przedszkola powierza poszczególne oddziały opiece jednego lub dwu nauczycieli zależnie od czasu pracy oddziału lub realizowanych zadań, z uwzględnieniem propozycji rodziców (prawnych opiekunów);
2)     dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej i dydaktycznej wskazane jest, aby nauczyciel (nauczyciele) opiekował się danym oddziałem przez cały okres uczęszczania dzieci do przedszkola;
3) podczas spacerów i zajęć organizowanych poza terenem przedszkola nauczyciela sprawującego opiekę nad powierzonymi mu dziećmi wspomaga pomoc nauczyciela.

§ 15
2. Zadania przedszkola w zakresie opieki i bezpieczeństwa dzieci:
1)      przedszkole stwarza dzieciom warunki pobytu zapewniające bezpieczeństwo, ochronę przed przemocą, poszanowanie ich godności osobistej oraz życzliwego i podmiotowego traktowania;
2)      za bezpieczeństwo dzieci, podczas zajęć obowiązkowych i dodatkowych w przedszkolu a także  poza nim odpowiedzialny jest nauczyciel;
3)      zapewnia się codzienny odpoczynek w formie zajęć relaksacyjnych i wyciszających;
4)  zapewnia się codzienny pobyt na świeżym powietrzu, o ile pozwalają na to warunki pogodowe;
5)    podczas pobytu dzieci w ogrodzie, zajęcia i zabawy odbywają się na wyznaczonym terenie ze  sprzętem dostosowanym do potrzeb i możliwości dzieci;
6)      sale zajęć posiadają właściwą powierzchnię, oświetlenie, wentylację i ogrzewanie;
7)      stoliki, krzesełka i wyposażenie sal dostosowane są do wzrostu dzieci i rodzaju prowadzonej działalności, posiadają wymagane atesty i certyfikaty;
8)      wobec wychowanków na terenie placówki nie są stosowane żadne zabiegi medyczne oraz nie podaje się żadnych leków z uwagi na brak profesjonalnej opieki medycznej;
9)  w przypadku choroby zakaźnej dziecka rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są do natychmiastowego zawiadomienia o tym fakcie wychowawcę grupy przedszkolnej;
10) po każdej chorobie zakaźnej rodzice (prawni opiekunowie) powinni przedłożyć zaświadczenie o zdolności dziecka do uczęszczania do przedszkola;
11)  nauczyciele i inni pracownicy przedszkola powinni usuwać niebezpieczne przedmioty z  otoczenia dziecka oraz zapobiegać i likwidować zagrożenia;
12)  przedszkole może organizować dla swych wychowanków różnorodne formy turystyki i krajoznawstwa mające na celu poznawanie środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków i kultury naszego kraju jak również zasad ochrony środowiska naturalnego;
13)  dyrektor placówki wyznacza kierownika wycieczki spośród nauczycieli, którzy ukończyli       kurs kierowników wycieczek;
14) opiekunem wycieczki lub imprezy może być nauczyciel, który sprawuje opiekę nad powierzonymi dziećmi, współdziała z kierownikiem wycieczki;
15)   podczas wycieczek i spacerów na 15 dzieci przypada jeden opiekun;
16) udział w wycieczkach z wyjątkiem odbywających się w ramach zajęć przedszkolnych  wymaga  zgody rodziców lub prawnych opiekunów;
17)   przed wyjazdem obowiązuje wypełnianie „karty wycieczki”;
18)  w razie nieszczęśliwego wypadku dziecka w przedszkolu nauczycielka zobowiązana jest:
 • udzielić pierwszej pomocy a w razie konieczności wezwać pogotowie ratunkowe, powiadomić rodziców (prawnych opiekunów ) dziecka;
 • niezwłocznie powiadomić dyrektora placówki;
 • dyrektor jest zobowiązany powiadomić o wypadku śmiertelnym, ciężkim i zbiorowym      niezwłocznie prokuratora i kuratora oświaty a w przypadku zbiorowego zatrucia zawiadamia    niezwłocznie państwowego inspektora sanitarnego;

 Rozdział III
ORGANY PRZEDSZKOLA I ICH SZCZEGÓŁOWE KOMPETENCJE
§ 16
1. Organami przedszkola są:
1)  Dyrektor przedszkola,
2)  Rada Pedagogiczna,
3)  Rada Rodziców.
§ 17
1. Dyrektor  przedszkola w szczególności:
 • kieruje działalnością przedszkola oraz reprezentuje ją na zewnątrz,
 • sprawuje nadzór pedagogiczny;
 • sprawuje opiekę nad dziećmi oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne;
 • realizuje uchwały rady pedagogicznej, podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących,
 • dysponuje środkami określonymi w planie finansowym przedszkola i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także może organizować administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę placówki,
 • wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole,
 • wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych,
 • współdziała ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych,
 • stwarza warunki do działania w przedszkolu: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły lub placówki,
 • odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dzieci;
 • współpracuje z pielęgniarką albo higienistką szkolną, lekarzem i lekarzem dentystą, sprawującymi profilaktyczną opiekę zdrowotną nad dziećmi i młodzieżą, w tym udostępnia imię, nazwisko i numer PESEL ucznia celem właściwej realizacji tej opieki.
2. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami. Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach zatrudniania i zwalniania pracowników, przyznawania nagród oraz wymierzania kar pracownikom, występowania z wnioskami w sprawie nagród.
3. Dyrektor przedszkola w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą pedagogiczną oraz rodzicami.
§ 18
1. W przedszkolu  działa  Rada  Pedagogiczna,  która  jest  kolegialnym  organem  przedszkola  w zakresie realizacji jego statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.
2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą dyrektor i wszyscy nauczyciele zatrudnieni w przedszkolu.
3. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:
 • zatwierdzanie planów pracy przedszkola,
 • podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych, po zaopiniowaniu ich projektów przez radę rodziców,
 • ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli,
 • podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia z listy dzieci,
 • ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego w celu doskonalenia pracy przedszkola
4. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:
 • organizację pracy przedszkola, w tym tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych,
 • projekt planu finansowego przedszkola,
 • wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,
 • propozycje dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
5. Dyrektor przedszkola wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa. Ostateczną decyzję po zbadaniu podejmuje organ sprawujący nadzór pedagogiczny.
6. Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt statutu przedszkola lub jego zmian.
7. Rada Pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub z innego stanowiska kierowniczego.
8. Uchwały Rady Pedagogicznej podejmowane są zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy liczby jej członków. Zebrania rady są protokołowane.
9. Osoby biorące udział w zebraniu rady pedagogicznej są zobowiązane do nieujawniania spraw poruszanych na zebraniu rady pedagogicznej, które mogą naruszać dobra osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników.
§ 19
1. W przedszkolu działa Rada Rodziców, stanowiąca reprezentację rodziców (prawnych opiekunów) dzieci uczęszczających do przedszkola.
2. Szczegółowe  zadania  oraz  tryb  pracy  określa  regulamin  Rady  Rodziców,  który  nie może  być sprzeczny ze statutem przedszkola.
3. Rada Rodziców jest organem społecznym przedszkola i stanowi reprezentację rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola. W skład rady rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach na zebraniu rodziców dzieci danego oddziału. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.
4. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa w szczególności:
 • wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady,
 • szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rad,
5. Rada Rodziców może występować do dyrektora i innych organów z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach przedszkola.
6. Do kompetencji Rady Rodziców należy:
 • opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania,
 • opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły.
7. W celu wspierania działalności statutowej szkoły, rada rodziców może gromadzić fundusze
z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Fundusze te przechowywane są na odrębnym rachunku bankowym Rady Rodziców.
§ 20
1. Organy przedszkola współdziałają ze sobą, w celu stworzenia jak najlepszych warunków rozwoju dzieci oraz podnoszenia jakości pracy przedszkola.
Organy przedszkola zapewniają bieżącą wymianę informacji pomiędzy sobą poprzez:
1)      organizowanie wspólnych posiedzeń;
2)      wzajemne zapraszanie przedstawicieli poszczególnych organów na spotkania;
3)      planowanie i podejmowanie wspólnych działań.
§ 21
1. Nieporozumienia i spory pomiędzy Radą Pedagogiczną, a Radą Rodziców  rozstrzyga dyrektor.

Rozdział IV
ORGANIZACJA DZIAŁALNOŚCI PRZEDSZKOLA
§ 22
1. Zgodnie ze znowelizowaną Ustawą o Systemie Oświaty z dn. 29 grudnia 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156) oraz z Ustawą Prawo Oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 59) dzieci sześcioletnie mają obowiązek odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego.
§ 23
1. Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym,  w którym  dziecko  kończy  7 lat.  Wychowanie  przedszkolne  jest  realizowane  w przedszkolach  oraz  w innych formach wychowania przedszkolnego.
2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wychowaniem przedszkolnym może także zostać objęte dziecko, które ukończyło 2,5 roku.
§ 24
1. Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji przedszkola opracowany przez dyrektora.
2. Arkusz organizacji przedszkola zatwierdza organ prowadzący po zaopiniowaniu go przez Radę Pedagogiczną.
3. W arkuszu organizacji przedszkola określa się w szczególności:
1)      czas pracy przedszkola i poszczególnych oddziałów;
2)      liczbę oddziałów w przedszkolu;
3)      liczbę etatów nauczycieli i pracowników administracji i obsługi;
4)      kwalifikacje nauczycieli;
5)      liczbę  nauczycieli  w podziale  na  stopnie  awansu  zawodowego,  przystępujących  do postępowań kwalifikacyjnych lub egzaminacyjnych w roku szkolnym, którego dotyczy arkusz organizacyjny.
§ 25
1. Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora na wniosek Rady Pedagogicznej, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, zasady liczebności oddziałów oraz oczekiwań rodziców (prawnych opiekunów).
2. Ramowy rozkład dnia powinien uwzględniać:
 • zasady ochrony zdrowia i higieny nauczania;
 • zasady wychowania i opieki;
 • potrzeby, zainteresowania i uzdolnienia wychowanków;
 • rodzaj niepełnosprawności dzieci.
3. Równie istotne są oczekiwania przedstawiane przez rodziców.
4. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele, którym powierzono opiekę nad danym oddziałem,   ustalają   dla   tego   oddziału   szczegółowy   rozkład   dnia,   z uwzględnieniem   potrzeb   i zainteresowań dzieci.
5. Ramowy rozkład dnia każdego oddziału określa czas przeznaczony na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego.
§ 26
1. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział obejmujący dzieci w zbliżonym wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień, rodzaju i stopnia niepełnosprawności.
2. Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25.
3. W przypadku uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi obowiązują inne zasady. Liczba dzieci w oddziale przedszkolnym i oddziale integracyjnym w szkole ogólnodostępnej nie może być większa niż 20, w tym nie więcej niż 5 uczniów niepełnosprawnych. W oddziałach przedszkolnych i szkolnych specjalnych liczba dzieci zależy od ich niepełnosprawności (od 1 – w przypadku dzieci z autyzmem, w tym zespołem Aspergera do 16 dzieci – z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim).
§ 27
1.Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie programu wychowania przedszkolnego. Dyrektor jest odpowiedzialny za uwzględnienie w zestawie programów wychowania przedszkolnego całości podstawy programowej wychowania przedszkolnego.
2. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut.
3. Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) w przedszkolu mogą być organizowane zajęcia dodatkowe, m.in.: rytmika, nauka pływania, nauka religii i inne. Zajęcia z religii organizowane są  zgodnie z odrębnymi przepisami.
§ 28
1. W przedszkolu prowadzona jest dokumentacja zajęć zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
§ 29
1. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny, tj. od 1września do 31 sierpnia.
2. Terminy przerw w pracy przedszkola ustalane są przez organ prowadzący, na wniosek dyrektora i Rady Rodziców.
3. Przedszkole czynne jest  10 godzin dziennie.
4. Dzienny  czas  pracy  przedszkola  ustalany  jest  z organem  prowadzącym  na  dany  rok  szkolny  z uwzględnieniem aktualnych potrzeb środowiska.

§ 30

1. Przedszkole w zakresie realizacji zadań statutowych zapewnia dzieciom możliwość korzystania z:
1)      pomieszczeń do nauczania, wychowania i opieki - 3 sale zajęć i 1 salę zabaw ruchowych oraz gabinet logopedyczny;
2)      placu zabaw;
3)      pomieszczeń sanitarno-higienicznych - 4 pomieszczenia sanitarne;
4)      szatni – 1 szatnia;
5)      posiłków -  kuchnię i zaplecze kuchenne;
6) pokoju nauczycielskiego do spotkań rady pedagogicznej, indywidualnych konsultacji z rodzicami, spotkań Rady Rodziców.

§ 31
1. Przedszkole organizuje różnorodne formy krajoznawstwa i turystyki; program wycieczek oraz  imprez dostosowuje do wieku, zainteresowań i potrzeb dzieci, ich stanu zdrowia oraz sprawności fizycznej. Zasady organizacji wycieczek i wyjść poza teren przedszkola regulują odrębne regulaminy i procedury.
2. Przedszkole organizuje na terenie placówki koncerty muzyczne, inscenizacje teatralne, spotkania z twórcami sztuki i kultury.
3. Dzienny czas pracy przedszkola ustala organ prowadzący na wniosek dyrektora przedszkola z uwzględnieniem przepisów w sprawie realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz aktualnych potrzeb środowiska.
4. Przedszkole czynne jest w godzinach od 7.00 do 17.00, od poniedziałku do piątku.
5. Dyrektor przedszkola powierza poszczególne oddziały jednemu lub dwóm nauczycielom.
6. W miarę możliwości nauczyciele opiekują się jednym oddziałem przez cały okres uczęszczania dziecka do przedszkola. Służy to zapewnieniu ciągłości i skuteczności pracy wychowawczo – dydaktycznej.
7. Decyzje w sprawie przydziału nauczycieli do poszczególnych oddziałów podejmuje dyrektor przedszkola.
8. W okresach obniżonej frekwencji (ferie zimowe, wiosenne, dyżur wakacyjny, epidemia grypy itp.) przedszkole może prowadzić zajęcia w grupach łączonych. Grupy mogą być łączone przy liczbie wychowanków poniżej dziesięciu w każdej z nich z zachowaniem zasady łączenia grup zbliżonych wiekiem.
9. W przedszkolu w ramach przygotowania dzieci do posługiwania się językiem nowożytnym nauczyciele stwarzają dzieciom warunki do osłuchania się językiem w różnych sytuacjach życia codziennego. Przy wyborze języka bierze się pod uwagę jaki język jest nauczany pobliskich szkołach podstawowych.
§ 32
1. Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci:
1)     szczegółowe zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola przez rodziców lub prawnych opiekunów lub osoby upoważnione zapewniające dziecku pełne bezpieczeństwo
2)     dziecko powinno być przyprowadzane i odbierane z przedszkola przez rodziców/prawnych opiekunów lub upoważnioną przez nich osobę, zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo w drodze do szkoły i ze szkoły do domu.
3)     rodzic zobowiązany jest przyprowadzać do przedszkola dziecko zdrowe.
4)  życzenie rodziców dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone  orzeczeniem sądowym.
5)   dopuszcza się możliwość odbierania dziecka przez osobę dorosłą, upoważnioną na piśmie przez rodziców. Takie upoważnienie powinno nastąpić poprzez udzielenie pełnomocnictwa w formie pisemnej.
6)    rodzice (prawni opiekunowie) na początku września składają pisemne upoważnienie dla osób mogących odbierać ich dzieci z przedszkola. Pisemne upoważnienie powinno zawierać imię, nazwisko, numer i serię dowodu osobistego osoby wskazanej przez rodzica oraz numer telefonu do rodziców lub prawnych opiekunów. Dla zachowania pełnego bezpieczeństwa nauczyciel jest zobowiązany do wylegitymowania osoby zgłoszonej do odbioru dziecka, jeśli jej nie zna.
7)  jeżeli rodzic, prawny opiekun lub inne osoby dorosłe nie mogą odebrać dziecka z przedszkola, wówczas przy odbiorze dziecka nauczyciel winien przestrzegać zasady, aby rodzeństwo, które odbiera przedszkolaka, miało ukończone 16 lat.
8) wychowawca grupy może odmówić wydania dziecka w przypadku , gdy stan osoby zamierzającej odebrać dziecko (np. pod wpływem alkoholu ) będzie wskazywał , że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa.
9)   o wypadku każdej odmowy wydania dziecka winien niezwłocznie zostać poinformowany dyrektor szkoły lub jego zastępca. W takiej sytuacji wychowawca zobowiązany jest do podjęcia wszelkich dostępnych czynności w celu nawiązania kontaktu z rodzicami ( opiekunami prawnymi ).
10)  w przypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane z przedszkola (czyli po godzinach czasu pracy przedszkola), należy pilnie skontaktować się z rodzicami. Jeśli kontakt z jakiegoś powodu jest niemożliwy, nauczyciel powiadamia dyrektora, ten zaś podejmuje decyzję, w jaki sposób powiadomić rodziców lub prawnych opiekunów.  W ostateczności dyrektor powiadamia o takim fakcie komisariat policji, a rodzice mogą być pociągnięci do odpowiedzialności finansowej (zapłacenie nauczycielowi wynagrodzenia za nadgodziny).
11) w przypadku częstych spóźnień rodziców i odbierania dzieci po godzinach pracy przedszkola będą podjęte następujące działania:
·        rozmowa dyrektora przedszkola z rodzicami(prawnymi opiekunami) dziecka;
·        wystosowanie listu do rodziców(prawnych opiekunów) dziecka;
·        wystąpienie dyrektora z wnioskiem do Sądu Rodzinnego i Nieletnich o zbadanie sytuacji rodzinnej wychowanka przedszkola;
·        podjęcie decyzji na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców
o skreśleniu dziecka z listy wychowanków;
12) zabrania się rodzicom/prawnym opiekunom, pod których opieką zostaje dziecko, aby pozwalali na samodzielne przejście dziecka do przedszkola z terenu parkingu, ogrodu przedszkolnego czy szatni. Nauczyciel przedszkola nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo dziecka pozostawionego przez rodziców(prawnych opiekunów) bez opieki na terenie przedszkola (np. przed budynkiem, w ogrodzie, w łazience, w szatni);
13) rodzic winien przyprowadzić dziecko osobiście, bezpośrednio do wyznaczonej sali a następnie powierzyć je opiece nauczyciela.
14) nauczyciel bierze pełną odpowiedzialność za dziecko od momentu jego wejścia do sali zabaw, dlatego rodzice osobiście powierzają mu dziecko.
15) dzieci powinny być przyprowadzane i odbierane z przedszkola w godzinach ustalonych w Statucie Przedszkola czyli w godz. pracy przedszkola lub zgodnie z deklaracją pobytu dziecka w przedszkolu; Podstawa programowa jest realizowana w godzinach 8.00–13.00 lub od 8 - 13.30. Brak punktualności skutkuje naliczaniem dodatkowych opłat za każdą rozpoczętą godzinę, wg ustalonej stawki.
16) osoba odbierająca dziecko powinna zgłosić to upoważnionemu pracownikowi, który przekaże je rodzicowi. Od tego momentu osoba odbierająca dziecko odpowiedzialna jest za jego bezpieczeństwo.
17) w przypadku odbierania dziecka z placu zabaw i pozostaniu z dzieckiem  na jego terenie odpowiedzialność za dziecko przejmuje rodzic.
18) dzieci dowożone busem pod nadzorem opiekuna obowiązują odrębne przepisy.

Rozdział V
ZASADY ODPŁATNOŚCI
§ 33
 1. Opłaty za pobyt dzieci w przedszkolu ustala Rada Gminy Samborzec, z uwzględnieniem prawa dziecka do bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w czasie ustalonym przez organ prowadzący,   nie krótszym niż 5 godzin dziennie.
2.  Szczegółowe zasady odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu zawarte są w Umowie korzystania  z usług Publicznego Przedszkola “Wesołe Jabłuszko”  w Samborcu.
3.   Przedszkole  zapewnia   odpłatne  wyżywienie   dla  dzieci.  Zasady  odpłatności  za  korzystanie z wyżywienia i wysokość stawki żywieniowej ustala dyrektor zarządzeniem podanym do publicznej wiadomości po uzgodnieniu z organem prowadzącym.

§ 34
1. Zasady odpłatności za przedszkole:
1)      pobyt dziecka w przedszkolu w  zakresie  podstawy programowej jest bezpłatny;
2)      dzieciom objętym nauczaniem  w  zakresie  podstawy programowej  i  nie  korzystającym  z  wyżywienia  w   przedszkolu   rodzice  zapewniają posiłek we własnym zakresie;
3)      opłata za przedszkole naliczana jest  na podstawie deklarowanego przez rodziców dziennego czasu pobytu dziecka w przedszkolu za każdą rozpoczętą godzinę świadczeń obejmujących nauczanie wychowanie i opiekę  realizowanych w czasie przekraczającym wymiar zajęć o których jest mowa w punkcie 1 – opłata ta nie dotyczy dzieci 6-letnich;
4)      wysokość opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole ustala organ prowadzący
w porozumieniu z dyrektorem, który zawiera stosowne umowy z rodzicami;
5)      dzieci zakwalifikowane do przedszkola mają zapewnione pełne wyżywienie, korzystają  od 1, 2 lub 3 posiłków dziennie w zależności od ilości godzin pobytu dziecka w przedszkolu;
6)      rodzice (opiekunowie prawni) ponoszą opłaty za wyżywienie dziecka;
7)      opłaty za żywienie przeznaczone są wyłącznie na sfinansowanie kosztów żywienia dzieci i  są wnoszone za każdy miesiąc z góry do 10–go każdego miesiąca w sekretariacie szkoły;
8)      w przypadku, gdy termin płatności opłat przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu płatności uważa się najbliższy dzień powszedni;
9)      opłaty za wyżywienie podlegają zwrotowi za każdy zgłoszony dzień nieobecności dziecka;
10)  zwrotu opłaty dokonuje się poprzez zaliczenie należnej kwoty na poczet opłaty za miesiąc następny;
11)  rodzic może zwrócić się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Samborcu  o dofinansowanie wyżywienia dziecka w przedszkolu;
12)  informacja o odpłatności i zasadach wnoszenia opłat przekazywana jest na zebraniu ogólnym rodziców oraz umieszczana na tablicy ogłoszeń;
13)  przedszkole może otrzymywać darowizny, które ewidencjonowane są zgodnie z przepisami o gospodarce finansowej w jednostkach budżetowych. Darowizny mogą być wydatkowane zgodnie z decyzją darczyńcy.

Rozdział VI
NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY PRZEDSZKOLA
§  35
1. W przedszkolu zatrudnia się zgodnie z wymaganymi kwalifikacjami nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi.
2. Nauczycieli i innych pracowników zatrudnia i zwalnia dyrektor.
3. Pracownicy zatrudniani są według potrzeb na podstawie zatwierdzonego na dany rok szkolny arkusza organizacyjnego.
4. Szczegółowe zadania pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi określa dyrektor   w zakresach czynności.
5. Zasady   zatrudniania   i wynagradzania   nauczycieli   i innych   pracowników   określają   odrębne przepisy.
§ 36
1. Obowiązki nauczycieli:
1)      nauczyciel prowadzi pracę wychowawczo-dydaktyczną i opiekuńczą. Jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo i zdrowie powierzonych jego opiece dzieci;
2)   w  swoich  działaniach  nauczyciel  jest  zobowiązany  do  kierowania  się  dobrem  dziecka  jako wartością nadrzędną;
3)     nauczyciel ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony dyrektora, Rady Pedagogicznej, wyspecjalizowanych placówek i instytucji naukowo –oświatowych;
4)   nauczyciel prowadzi dokumentację pedagogiczną dotyczącą powierzonego mu oddziału zgodnie  z odrębnymi przepisami oraz inną zleconą przez dyrektora.
5)   nauczyciel  zobowiązany  jest  wykonywać  inne  czynności  zlecone  przez  dyrektora  wynikające z działalności przedszkola;
6)     do zakresu zadań nauczyciela należy w szczególności:
·        realizowanie zadań statutowych przedszkola;
·        opracowanie programu wychowania przedszkolnego;
· systematyczne przygotowanie i prowadzenie zajęć wychowawczo-dydaktycznych, podnoszenie kwalifikacji zawodowych, dążenie do osiągnięcia lepszych wyników pracy, dbanie o powierzony sprzęt, pomoce, oraz estetyczny wygląd pomieszczeń przedszkolnych;
·      współpraca  z rodzicami   (prawnymi   opiekunami)   w sprawach   wychowania  i nauczania   dzieci, z uwzględnieniem  prawa  rodziców  (prawnych  opiekunów)  do  znajomości  zadań  wynikających   w szczególności   z programu   wychowania   przedszkolnego   realizowanego   w danym  oddziale i uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju;
·        prowadzenie obserwacji pedagogicznej mającej na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji;
·        współpraca ze specjalistami świadczącymi  pomoc psychologiczno-pedagogiczną,  opiekę  zdrowotną i inną;
·        czynny udział w pracach rady pedagogicznej i realizacji jej uchwał;
·        wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka, jego zdolności, zainteresowań
i niwelowanie deficytów rozwojowych dziecka.
§  37
1. Obowiązki pomocy nauczyciela:
1)      pomoc w rozdawaniu  przygotowanych posiłków;
2)      pomoc w karmieniu dzieci;
3)      pobyt z dziećmi w sali;
4)      ścisła współpraca z nauczycielem podczas zabaw i zajęć z dziećmi;
5)   organizowania odpoczynku poobiedniego dzieci przez rozłożenie i złożenie leżaków i pościeli;
6)      pomoc dzieciom w rozbieraniu i ubieraniu;
7)  przechowywanie pościeli w wyznaczonych miejscach i pilnowanie oznakowania pościeli, leżaków według zaleceń Sanepidu;
8)      pomoc przy myciu rąk i korzystaniu z toalety;
9)  otaczanie specjalną troską dzieci przebywających w pomieszczeniach sanitarnych, w razie zmoczenia się lub zabrudzenia – pomaganie w czynnościach higienicznych;
10)  udział w dekorowaniu sali z dbałością o powierzone materiały;
11) towarzyszenie w spacerach, wyjściach poza teren przedszkola oraz w imprezach i uroczystościach grupowych;
12)  przygotowywanie pomocy wg zaleceń nauczyciela oraz sprzątanie po zajęciach;
13)  pomoc przy wykonywaniu pomocy dydaktycznych.
14)  zgłaszanie zwierzchnikowi wszelkich zagrożeń i uszkodzeń sprzętu;
15)  przestrzeganie przepisów bhp, p.poż. oraz dyscypliny pracy;
16)  wykonywanie poleceń dyrektora związanych z organizacją pracy przedszkola;
17)  przestrzeganie tajemnicy służbowej oraz ustawy o ochronie danych osobowych.

 §  38
3. Obowiązki woźnej:
1)      dbanie o czystość i porządek na terenie przedszkola;
2)      ścieranie kurzu z zabawek i pomocy dydaktycznych oraz stałe utrzymywanie ich w należytej czystości i porządku, mycie zabawek;
3)  przestrzeganie ustalonego w przedszkolu czasu pracy i wykorzystywania go w sposób najbardziej efektywny;
4)      stosowanie się do poleceń dyrektora;
5) zgłaszanie i eliminowanie zagrożeń w budynku i na terenie przedszkola mogących spowodować wypadek;
6)      przestrzeganie regulaminu pracy;
7)      współpraca z nauczycielką grupy w organizowaniu opieki i wychowaniu dzieci;
8)     ustalanie z nauczycielką czasu wykonywania czynności porządkowych, aby nie było zakłóceń w prowadzeniu zajęć;
9) sprawowanie doraźnej opieki nad dziećmi w czasie chwilowej, ważnej nieobecności nauczyciela w sali;
10) codzienne nienaganne utrzymywanie porządku w sali, łazience oraz dodatkowo w przydzielonych pomieszczeniach;
11)  wietrzenie sali i innych pomieszczeń, opróżnianie koszy na śmieci;
12)  pielęgnowanie roślin doniczkowych (podlewanie, mycie i przesadzanie);
13)  wykonywanie w okresie wakacji, oprócz czynności codziennych, całkowitego porządkowania przydzielonych pomieszczeń oraz innych pomieszczeń i sprzętu w przedszkolu;
14)  okresowe mycie sprzętów, okien, drzwi, pranie firanek, brusów, mycie podłóg, lamp, zabawek w sali oraz na ogrodzie;
15)  odpowiednie zabezpieczanie przed dziećmi produktów chemicznych i środków sanitarnych;
16)  mycie leżaków w czasie okresowych porządków;
17)  wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrektora, wynikających z organizacji pracy i potrzeb przedszkola poleconych przez dyrektora;
      18)  wykonywanie czynności dodatkowych wg przydzielonych zadań (np. dodatkowe                 pomieszczenia,  zastępstwa za innych pracowników obsługowych przebywających na zwolnieniu
        lekarskim bądź urlopie);
19)  dbałość o zdrowie, bezpieczeństwo i estetyczny wygląd oraz dobre samopoczucie dzieci;

Rozdział VII
POMOC PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA
§ 39
1. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka oraz rozpoznawaniu jego możliwości psychofizycznych i środowiskowych i jest realizowana we współpracy z:
 • rodzicami,
 • Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną,
 • placówkami doskonalenia nauczycieli,
 • innymi przedszkolami, szkołami, placówkami,
 • organizacjami pozarządowymi i podmiotami działającymi na rzecz rodziny.
2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana na wniosek rodziców, nauczycieli, pedagoga, logopedy, dyrektora przedszkola, asystenta rodziny, poradni, pracownika socjalnego, kuratora sądowego.
3. Działaniami z zakresu pomocy psychologiczno - pedagogicznej obejmowane będą dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych tj.: dzieci z zaburzeniami rozwojowymi, z zagrożeniem niedostosowaniem społecznym, dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej, dzieci zaniedbane środowiskowo oraz dzieci szczególnie uzdolnione.
4. W przypadku dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego utworzenie zespołu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, który będzie planował i koordynował udzielanie pomocy, z uwzględnieniem wymiaru godzin ustalonego dla poszczególnych form udzielania dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
§ 40
1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana w formie:
1)zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutycznych, wczesnego wspomagania rozwoju dziecka  lub innych o charakterze terapeutycznym;
2)      zajęć rozwijających uzdolnienia;
3)      porad, konsultacji i warsztatów dla rodziców i nauczycieli.
2. Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest zadaniem dyrektora i jest bezpłatna.

§ 41
1. W przedszkolu zatrudniony jest pedagog, terapeuta pedagogiczny i logopeda.
1) Obowiązki pedagoga:
 • prowadzenie badań i działań diagnostycznych dzieci, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron dziecka;
 • diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu w celu rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju dziecka;
 • udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb w oparciu o obowiązujące przepisy prawa;
 • minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku przedszkolnym i poza przedszkolnym;
 • inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;
 • pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień dzieci;
 • wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
2) Obowiązki terapeuty pedagogicznego:
 • prowadzenie badań diagnostycznych uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się w celu rozpoznawania trudności oraz monitorowania efektów oddziaływań terapeutycznych;
 • rozpoznawanie przyczyn utrudniających uczniom aktywne i pełne uczestnictwo w życiu przedszkola;
 • prowadzenie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;
 • podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających niepowodzeniom edukacyjnym dzieci, we współpracy z rodzicami dzieci;
 • wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów
  w rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu dzieci, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie dziecka i jego uczestnictwo w życiu przedszkola;
 • udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
3) Obowiązki logopedy:
 • diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia stanu mowy dzieci;
 • prowadzenie zajęć logopedycznych oraz porad i konsultacji dla dzieci i rodziców w zakresie stymulacji rozwoju mowy dziecka i eliminowania jej zaburzeń;
 • podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej we współpracy z rodzicami dzieci;
 • wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
§ 42
1. Pomoc z zakresu wczesnego wspomagania obejmuje dzieci które są:
1)      zagrożone nieprawidłowym rozwojem dzieci z grupy wysokiego ryzyka;
2) opóźnione w rozwoju psychoruchowym lub niepełnosprawne intelektualnie lub/ z niepełnosprawnością sprzężoną w przebiegu różnych jednostek chorobowych:
3)      wrodzonych wad rozwojowych układu nerwowego;
4) zespołów chorobowych uwarunkowanych genetycznie w tym  z aberacjami chromosomowymi;
5)      chorób metabolicznych układu nerwowego;
6)      jednostek chorobowych, gdzie głównym objawem jest niepełnosprawność intelektualna;
7)      jednostek chorobowych, gdzie głównym objawem są dysfunkcje aparatu nerwowego;
8)      zespołów padaczkowych;
9)      innych jednostek chorobowych wpływających na nieprawidłowy rozwój psychofizyczny;
10) wielorakie niepełnosprawności tzn. niepełnosprawność intelektualna ze sprzężoną niepełnosprawnością w zakresie słuchu, wzroku, ruchu itp.;
11)  z nieprawidłowym rozwojem psychomotorycznym bez ustalonej etiologii;
12)  niesłyszące lub słabo słyszące;
13)  wielorako niepełnosprawne.
2. Organizacja Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka.
1)       praca Zespołu ds. Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka:
 • kwalifikacje specjalistów są zgodne z niepełnosprawnością dzieci i ich indywidualnymi potrzebami wskazanymi przez Poradnię Psychologiczno- Pedagogiczne w opiniach o potrzebie wczesnego wspomagania;
 • arkusz organizacyjny uwzględniający wczesne wspomaganie rozwoju (liczba specjalistów prowadzących zajęcia oraz liczba godzin zajęć przez nich prowadzonych) zatwierdzony przez organ prowadzący;
2)  uczestnikami terapii prowadzonej przez Zespół ds. Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka są dzieci w wieku od 3 do 6 lat lub do chwili podjęcia obowiązku, kwalifikowane na podstawie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka;
3)  zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka odbywają się w przedszkolu bądź w szczególnych przypadkach na wniosek rodzica i za zgodą dyrektora przedszkola w domu dziecka.
3. Organizacja pomocy:
1)  złożenie wniosku przez rodzica do dyrektora dotyczącego zorganizowania zajęć wczesnego wspomagania wraz z oryginałem opinii i potrzebie wczesnego wspomagania;
2)  dyrektor powołuje zespół wczesnego wspomagania. Prace zespołu koordynuje dyrektor przedszkola lub powołany przez niego nauczyciel;
3)   dyrektor kieruje prośbę do organu prowadzącego o przyznanie godzin na realizację wczesnego wspomagania;
4)      organ prowadzący przyznaje godziny na realizację zajęć;
5)      dyrektor informuje ustnie specjalistów o przyznanej liczbie godzin i rodzaju zajęć;
6)    dyrektor przedstawia informację pisemną dla rodzica o przyznanych formach pomocy oraz ich wymiarze;
7)      zajęcia w ramach wczesnego wspomagania są prowadzone indywidualnie z dzieckiem i jego rodziną.
4. Realizacja wczesnego wspomagania
1)  miejsce prowadzenia zajęć w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka ustala dyrektor przedszkola. Dyrektor w uzasadnionych przypadkach może przychylić się do wniosku rodzica dotyczącego zorganizowania wczesnego wspomagania w domu rodzinnym dziecka;
2)    przedszkole posiada gabinet logopedyczny, salę rekreacyjną i gabinet pedagoga wyposażone w sprzęt i środki dydaktyczne dostosowane do potrzeb psychofizycznych dzieci objętych wczesnym wspomaganiem;
3) dyrektor w miarę posiadanych środków i zapotrzebowania uzupełnia bazę pomocy dydaktycznych;
4)      zajęcia z dziećmi odbywają się wg ustalonego harmonogramu.
5. Formy terapii
1)  w ramach pracy Zespołu ds. Wczesnego wspomagania Rozwoju stosowane są następujące formy terapii:
 • porady;
 • konsultacje;
 • instruktaże;
 • indywidualne i/lub grupowe zajęcia z dziećmi;
 • spotkania z rodzicami;
 • inne formy dostosowane do potrzeb dziecka.
6. Terapeuci - członkowie zespołu WWR
7. W skład Zespół ds. Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka wchodzą osoby posiadające przygotowanie do pracy z małymi dziećmi o zaburzonym rozwoju psychoruchowym:
 • nauczyciel – wychowawca;
 • pedagog posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju niepełnosprawności dziecka;
 • psycholog;
 • logopeda;
 • terapeuta pedagogiczny;
 • inni specjaliści w zależności od potrzeb dziecka i jego rodziny.
8. Zakresy obowiązków terapeutów WWR
1)   dyrektor powołuje również osobę koordynującą pracę zespołu. Zadania zespołu wczesnego wspomagania to w szczególności:
 • ustalenie na podstawie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, kierunków i harmonogramu działań w zakresie wczesnego wspomagania i wsparcia rodziny dziecka;
 • opracowanie i realizowanie z dzieckiem i jego rodziną indywidualnego programu wczesnego wspomagania z uwzględnieniem działań wspomagających rodzinę dziecka;
 • ustalenie miejsca prowadzenia zajęć ew. liczebności grupy co uzależnione jest od potrzeb i możliwości dziecka;
 • analizowanie skuteczności pomocy udzielanej dziecku i jego rodzinie wprowadzenie zmian w indywidualnym programie wczesnego wspomagania stosownie do potrzeb dziecka i jego rodziny oraz planowanie dalszych działań w zakresie wczesnego wspomagania;
 • udzielanie pomocy rodzinie dziecka w zakresie kształtowania postaw i zachowań pożądanych w kontaktach z dzieckiem;
 • rozpoznawania zachowań niepożądanych i utrwalanie właściwych reakcji na te zachowania;
 • pomoc w przystosowaniu warunków w środowisku domowym do potrzeb dziecka oraz w pozyskaniu i wykorzystywaniu w pracy  z dzieckiem odpowiednich środków dydaktycznych i niezbędnego sprzętu;
 • dokumentowanie działań prowadzonych w ramach wczesnego wspomagania.
9. Dokumentacja zespołu Wczesnego Wspomagania Rozwoju
1)     zespół szczegółowo dokumentuje działania prowadzone w ramach indywidualnego programu wczesnego wspomagania;
2)      w skład dokumentacji dziecka objętego wczesnym wspomaganiem rozwoju wchodzi:
 • opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju wydana przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną;
 • karty obserwacji;
 • dokumenty ukazujące przebieg rozwoju dziecka (rysunki, karty pracy);
 • indywidualny program wczesnego wspomagania dziecka oraz jego rodziny zamieszczony w dzienniku;
 • ewaluacja skuteczności podjętych oddziaływań wraz z wnioskami do dalszej pracy zamieszczona w dzienniku (co najmniej 2 razy w roku lub częściej wg potrzeb potrzeb);
 • dzienniki zajęć;
 • harmonogram organizacji pracy zespołu.

Rozdział VIII
PRAWA I OBOWIĄZKI DZIECI
§ 43
1. Przedszkole gwarantuje dzieciom prawa wynikające z Konwencji o Prawach Dziecka a w  szczególności  do właściwie zorganizowanego procesu dydaktyczno – opiekuńczo - wychowawczego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej:
1)      zapewnienia warunków pełnego bezpieczeństwa i higieny zajęć;
2)      ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej;
3) życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno – opiekuńczo – wychowawczym;
4)      rozwijania zainteresowań i uzdolnień;
5)      akceptacji jego osoby;
6)    korzystania z pomieszczeń przedszkolnych, sprzętów, środków dydaktycznych, zabawek, gier;
7)   poszanowania godności osobistej dziecka, życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie wychowawczo – dydaktycznym, akceptacji dziecka, takim jakie jest;
8)      zapewnienie warunków do spokoju i samotności, gdy tego potrzebuje;
9)      poszanowania indywidualnego tempa rozwoju;
10)  szacunku dla wszystkich jego potrzeb;
11)  poszanowania własności;
12)  zapewnienie warunków do snu i wypoczynku, jeżeli dziecko tego potrzebuje;
13)  badania i eksperymentowania;
14)  doświadczania konsekwencji własnego zachowania;
15)  zachowania prawa dziecka do wyrażania uczuć, emocji z poszanowaniem uczuć innych.
2. Normy zachowań obowiązujące w przedszkolu ustalane są wspólnie z dziećmi. Dotyczą bezpieczeństwa i szacunku względem siebie i innych oraz poszanowania mienia w przedszkolu, zgodnie z zapisami zawartymi w Kodeksie Przedszkolaka.
§ 44
1. Do obowiązków dziecka należy:
·     poszanowanie godności rówieśników i dorosłych;
·     uczenie się i przestrzegania reguł współżycia w grupie;
·     wykonywanie czynności samoobsługowych i porządkowych na miarę swoich możliwości.

§ 45
2. Dzieciom w przedszkolu nie wolno:
·          stwarzać niebezpiecznych sytuacji, zagrażających zdrowiu i życiu dziecka i innych dzieci;
·         krzywdzić innych ani siebie;
·         niszczyć cudzej własności;
·         przeszkadzać innym w pracy lub zabawie.

§ 46
1. Wychowankowie, którzy przejawiają zachowania agresywne, naruszają zasady współżycia społecznego poddawani są wnikliwej obserwacji i szczegółowej analizie zachowań przez nauczyciela i pedagoga, którzy podejmują decyzje o:
1)      powiadomieniu dyrektora;
2)      powiadomieniu rodziców (prawnych opiekunów);
3)  spotkaniu rodziców (prawnych opiekunów) dziecka z nauczycielami i pedagogiem w obecności dyrektora w celu uzgodnienia wspólnego kierunku oddziaływań i wspólnych sposobów postępowania;
4)  skierowaniu dziecka do Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej w celu dokonania diagnozy specjalistycznej i poddania ewentualnej terapii, innych działaniach podjętych w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami).
 2. Dziecko może być czasowo zawieszone z możliwości korzystania z przedszkola w przypadku wszawicy, choroby zakaźnej, sytuacji rodzinnej; decyzję o zawieszeniu w korzystaniu z przedszkola podejmuje dyrektor.
3. Dyrektor po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej oraz rady rodziców może podjąć decyzję o skreśleniu dziecka z listy dzieci uczęszczających do przedszkola w następujących przypadkach:
1)      nieusprawiedliwionej absencji trwającej dłużej niż miesiąc;
2)      nie wniesienia płatności za przedszkole trwającego dłużej niż miesiąc;
3)      gdy jest nosicielem choroby zakaźnej (oprócz chorób wieku dziecięcego);
4) braku porozumienia między rodzicami a przedszkolem w sprawach kluczowych, dotyczących wychowania dziecka i problemów wychowawczych, kiedy rodzice nie interesują się dzieckiem i nie współpracują z poradnią specjalistyczną, a agresywne zachowanie dziecka zagraża bezpieczeństwu własnemu i innych dzieci;
5)      nieprzestrzegania przez rodziców postanowień niniejszego Statutu.
4. Rodzice mają prawo do odwołania się od tej decyzji do organu nadrzędnego.
5. W trakcie postępowania odwoławczego dziecko ma prawo uczęszczać do przedszkola, chyba że decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności. Rygor natychmiastowej wykonalności obowiązuje w sytuacjach wynikających z art. 108 §1 Kodeksu Postępowania Administracyjnego.

Rozdział IX
RODZICE
§ 47
1. Do podstawowych obowiązków rodziców (prawnych opiekunów) dziecka należy:
1)      przestrzeganie niniejszego statutu;
2)      respektowanie uchwał Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców;
3)     przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola z zapewnieniem dziecku pełnego bezpieczeństwa;
4)      terminowe uiszczanie odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu;
5)      informowanie  o przyczynach  nieobecności  dziecka  w przedszkolu,  niezwłoczne  powiadamianie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych;
6)      udzielanie pełnej informacji o sytuacji zdrowotnej dziecka, mającej wpływ na jego bezpieczeństwo  i prawidłowe funkcjonowanie w grupie.
§ 48
1. Rodzice (prawni opiekunowie) i nauczyciele zobowiązani są współdziałać ze sobą w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko i określenia drogi jego indywidualnego rozwoju.
2. Rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo do:
1) zapoznania się z zadaniami wynikającymi z programu rozwoju przedszkola oraz programami wychowania przedszkolnego w danym oddziale;
2)         uzyskania na bieżąco rzetelnej informacji na temat swojego dziecka;
3)         uzyskania      porad     i wskazówek     od     nauczycieli,     pedagoga     w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, doborze odpowiednich metod;
4)         przekazywania dyrektorowi, nauczycielom, wniosków z obserwacji pracy przedszkola;
5)    przekazywania opinii na temat pracy przedszkola organowi prowadzącemu i  sprawującemu nadzór pedagogiczny poprzez swoje przedstawicielstwo – Radę Rodziców.
§ 49
1. Formami współpracy przedszkola z rodzicami/prawnymi opiekunami są:
1)      zebrania grupowe;
2) konsultacje i rozmowy indywidualne z dyrektorem, nauczycielami, pedagogiem,   specjalistami;
3)      zajęcia otwarte;
4)      spotkania adaptacyjne – na bieżąco wg potrzeb;
5)      zebrania ogólne z dyrektorem i grupowe - co najmniej 3 razy w roku;
6)      tablice informacyjne dla rodziców (prawnych opiekunów) – na bieżąco wg potrzeb;
7)      blog przedszkolny;
8)      kontakty telefoniczne, e-mailowe oraz poprzez portale społecznościowe;
9)      warsztaty prowadzone przez nauczycieli i specjalistów – według potrzeb;
10)  wspólne przedsięwzięcia organizowane przez rodziców (prawnych opiekunów) i nauczycieli – Dzień Babci  i Dziadka, Zabawa choinkowa, Festyn Rodzinny.

Rozdział X
REKRUTACJA DZIECI DO PRZEDSZKOLA
§ 50
1. Przedszkole prowadzi rekrutację dzieci do przedszkola na zasadach powszechnej dostępności.
2. Zasady rekrutacji określają odrębne przepisy.

Rozdział XI
GOSPODARKA FINANSOWA PRZEDSZKOLA
§  51
1. Przedszkole wchodzi w skład Zespołu Publicznych Placówek Oświatowych w Samborcu, który jest jednostką  budżetową.   Obsługę   finansowo-księgową   ww.   zespołu   prowadzi ZOJOG w Samborcu.
2. Podstawą gospodarki finansowej Zespołu Publicznych Placówek Oświatowych w Samborcu  jest plan dochodów i wydatków.
3. Za prowadzenie prawidłowej gospodarki finansowej przez Zespół Publicznych Placówek Oświatowych w Samborcu  wyłączną odpowiedzialność ponosi dyrektor ww. zespołu zgodnie
z odrębnymi przepisami.
4. Dyrektor zespołu ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowe, tj. rzetelne, celowe, oszczędne i efektywne gospodarowanie powierzonym mu w zarząd mieniem Zespołu Publicznych Placówek Oświatowych w Samborcu.
5. W  zakresie  spraw  o których  mowa  w ust. 3-4  dyrektor  zespołu  podlega  nadzorowi    organu  prowadzącego, na zasadach wynikających z odrębnych przepisów.
6. Zespół  Publicznych Placówek Oświatowych w Samborcu  może  gromadzić  środki  na  wydzielonym  rachunku  dochodów i wydatkować je zgodnie z odrębnymi przepisami.
7. Zasady prowadzenia przez Zespół Publicznych Placówek Oświatowych w Samborcu gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy.

 Rozdział XII
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 52
1. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie odrębne przepisy.
3. Zmiany Statutu dokonywane są zgodnie z odrębnymi przepisami.
4. Statut wchodzi w życie  z dniem 21.11.2017 roku.
              Brak komentarzy:

Prześlij komentarz